Governance en integriteit

Een woningcorporatie moet haar governance op orde hebben en integer zijn. Een goed functionerende governance zorgt ervoor dat een corporatie aan haar wettelijke taken kan voldoen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op de governance en integriteit van woningcorporaties.

Governance

De governance van de corporaties staat centraal in het toezicht van de Aw op individuele corporaties: hoe zit het met de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht bij woningcorporaties? Een goed functionerende governance van beleid en beheer is de belangrijkste waarborg voor goed presteren op de andere toezichtterreinen. Daarbij gaat om vragen als:

  • Hoe zijn de checks en balances bij de corporaties georganiseerd?
  • Beheerst de corporatie de risico’s en heeft ze deze voldoende in beeld?
  • Is er een goed werkende onafhankelijke controlfunctie?
  • Hoe functioneert het bestuur en hoe werkt het intern toezicht?
  • Spreken mensen elkaar aan en corrigeren ze elkaar?

Er is een risico dat gedrag en de cultuur binnen de corporatie de governance niet optimaal ondersteunen. Ook hier let de Aw op in haar toezicht.

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet handelen in het belang van de volkshuisvesting. De Aw betrekt het belang van de volkshuisvesting bij het toezicht op de governance van corporaties. Dit betekent dat de Aw het toezicht zo wil inzetten dat het beleid en beheer van corporaties maximaal bijdraagt aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen.

Via visitaties krijgt de Aw een beeld van de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in de lokale omgeving.

Integriteit

De Aw houdt toezicht op de integriteit van het beleid en het beheer van woningcorporaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fraude met het vermogen van woningcorporaties. De Aw kijkt ook hoe corporaties integriteitsincidenten zoals fraude voorkomen. Integriteit en governance zijn dus nauw met elkaar verbonden. Een probleem met de integriteit meldt u via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

Wijzigingen in de organisatie

Wijzigt er iets in uw organisatie, wilt u een verbinding aangaan, vermogen toekennen aan een verbinding of een toegelaten instelling worden? Dan moet u vaak goedkeuring vragen aan de Aw. Het gaat hierbij ook om interne wijzigingen zoals een nieuwe bestuurder of commissaris. Ook als u wilt fuseren of bij wijziging in het werkgebied, samenwerkingen of de statuten vraagt u goedkeuring aan bij de Aw.