Governance en integriteit

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op de governance en integriteit van beleid en beheer van woningcorporaties. Een goed functionerende governance zorgt ervoor dat een corporatie haar publieke (volkshuisvestelijke) taakopdracht  kan realiseren en aan haar wettelijke en financiële verplichtingen kan voldoen.

Governance

De governance van de corporaties staat centraal in het toezicht van de Aw op individuele corporaties. Bij governance gaat het om de activiteiten van sturen, beheersen, toezichthouden en verantwoorden in onderlinge samenhang. Een woningcorporatie moet haar governance op orde hebben en integer zijn.

Bij haar toezicht kijkt de Aw volgens het gezamenlijk beoordelingskader naar de volgende onderdelen:

  • Kwaliteit bestuur en intern toezicht (RvC).
  • Gedrag en cultuur van en tussen bestuurders, intern toezicht, de organisatie en de omgeving.
    Hierbij kijkt de Aw naar leiderschap, besluitvorming, communicatie en de onderliggende groepsdynamiek, denkpatronen.
  • Organisatie en interne beheersing.
    De Aw let op de risicogebieden integriteit, volkshuisvestelijk belang, management systemen, risicomanagement, controlfunctie en verbindingen.
  • Omgeving.
    De Aw beoordeelt de governance vanuit de context waarbinnen een corporatie opereert. Denk hierbij aan rijksprioriteiten, ontwikkelingen op de woningmarkt, belang van huurders, gemeenten, zorgpartijen etcetera.

De Aw betrekt het belang van de volkshuisvesting bij het toezicht op de governance van corporaties. Dit betekent dat de Aw het toezicht zo wil inzetten dat het beleid en beheer van corporaties maximaal bijdraagt aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen.

Via visitaties krijgt de Aw een beeld van de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in de lokale omgeving.

Integriteit

De Aw houdt toezicht op de integriteit van het beleid en het beheer van woningcorporaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fraude met het vermogen van woningcorporaties. De Aw kijkt ook hoe corporaties integriteitsincidenten zoals fraude voorkomen. Integriteit en governance zijn dus nauw met elkaar verbonden. Een probleem met de integriteit meldt u via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

Wijzigingen in de organisatie

Wijzigt er iets in uw organisatie, wilt u een verbinding aangaan, vermogen toekennen aan een verbinding of een toegelaten instelling worden? Dan moet u vaak goedkeuring vragen aan de Aw. Het gaat hierbij ook om interne wijzigingen zoals een nieuwe bestuurder of commissaris. Ook als u wilt fuseren of bij wijziging in het werkgebied, samenwerkingen of de statuten vraagt u goedkeuring aan bij de Aw.