Er wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd. Op de voorgrond staat een complex dat al bijna af is. Op de achtergrond een complex waar de betonnen muren nog zichtbaar zijn.

Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) besteedt in haar toezicht veel aandacht aan de governance.  Het gaat hierbij om hoe woningcorporaties zijn ingericht en hoe het interne toezicht is geregeld. Een van de middelen daarbij is de toets op de ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ van bestuurders en commissarissen. Op basis van deze toets geeft de Aw de zienswijze af die nodig is vóórdat een bestuurder of commissaris wordt (her)benoemd.

Waarom is geschiktheid en betrouwbaarheid belangrijk?

Goed bestuur en goed intern toezicht op dat bestuur zijn belangrijk voor het halen van doelen in de corporatiesector. Maar ook voor het vertrouwen van de maatschappij in de corporatiesector. Daarom moeten het bestuur en de commissarissen niet alleen betrouwbaar en deskundig zijn. Ze moeten ook in hun functioneren, houding en gedrag geschikt zijn als commissaris of bestuurder.

Wanneer is een zienswijze vereist?

Voorafgaand aan elke (her)benoeming van een bestuurder of commissaris is een positieve zienswijze van de Aw nodig. De Aw toetst de kandidaten op de geschiktheid en betrouwbaarheid. In de beleidsregels Geschiktheid en Betrouwbaarheid staat hoe de Aw haar bevoegdheden invult. Hierin vindt u informatie over de toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid en de beoordeling van onverenigbare (neven)functies.

Aanvraag met spoed

Moet u een vacature met spoed vervullen? Dan vraagt u de zienswijze onder voorwaarden (spoedprocedure) aan. De Aw bepaalt of een spoedprocedure noodzakelijk en gerechtvaardigd is.

Welke stukken zijn nodig voor een reguliere zienswijze?

U vraagt de zienswijze aan via het formulier Aanvraag zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid. De onderstaande documenten voegt u als pdf-bestanden toe bij de aanvraag.

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?
Aanvraagformulier zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid
Rtiv artikel 6, lid 3 sub a

Waar deze aanvraag aan moet voldoen, vindt u in het aanvraagformulier. U moet in ieder geval het volgende toevoegen:

 • Verklaring (vice)voorzitter dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
 • Gegevens van de corporatie.
 • Gegevens van de kandidaat.
 • Functiegegevens.
 • Motivatie geschiktheid kandidaat.
 • Informatie over betrouwbaarheid van de kandidaat.
Cv van de kandidaat
Rtiv artikel 6, lid 3 sub a
 • Recent en Nederlandstalig.
 • Bevat personalia, opleidingen, werkervaring en relevante cursussen. nevenactiviteiten.
 • Bij nevenactiviteiten: in ieder geval alle commissariaten en bestuursfuncties vermelden en de data van benoeming.
Functieprofiel
Rtiv artikel 6, lid 3 sub a

Bevat onder andere:

 • Doel en kerntaken van de functie.
 • Benodigde kennis en ervaring.
 • Competenties.
 • Algemene en specifieke selectiecriteria.
Toelichting op gevolgde werving- en selectieprocedure (alleen bij een benoeming)
Btiv artikel 6, lid 3 sub a

Bevat onder andere:

 • Beschrijving vacature.
 • Samenstelling selectiecommissie.
 • Als u deze heeft ingeschakeld: informatie over extern werving- en selectiebureau.
 • Manier van openbaarmaking vacature.
 • Beschrijving selectieproces: brievenselectie, aantal gesprekken, assessment, enzovoorts.
Betrouwbaarheidsformulier
Rtiv artikel 6, lid 3 sub a
 • Door de kandidaat ingevuld.
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
art. 19 lid 1 sub b Btiv
 • Maximaal 1 jaar oud, betreft functieaspecten 12, 13, 21, 22, 53 en 71.

Hoe verloopt de afhandeling van uw aanvraag?

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Heeft u na een week geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de Aw.

Onvolledige aanvraag

Als uw aanvraag onvolledig is, hoort u van de Aw wat u nog moet aanvullen en binnen welke termijn. Daarnaast schort de Aw de beslistermijn op. Reageert u niet binnen de aangegeven termijn? Dan kan de Aw uw aanvraag buiten behandeling stellen.

Ontvangst zienswijze

De Aw beslist in principe binnen 4 weken over uw aanvraag. Deze termijn kan de Aw 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Maar de Aw probeert op zo kort mogelijke termijn een zienswijze af te geven.

Als u uw zienswijze op tijd wilt ontvangen, dan dient u uw aanvraag uiterlijk 9 weken voor de (her)benoemingsdatum in.

Gesprek RvC of kandidaat

De Aw kan in gesprek gaan met de Raad van Commissarissen (RvC) of de kandidaat wanneer de ontvangen stukken onvoldoende beeld geven over de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat of  over de context van de corporatie.

Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

Bij de beoordeling van onverenigbare functies en belangenverstrengeling telt de Aw het oordeel van de RvC zwaarder mee als:

 • Dit inzicht geeft in alle relevante informatie die de RvC heeft meegenomen.
 • Transparant is over de overwegingen van de RvC.
 • Overtuigend is over de inschatting van het risico van de mogelijke belangenverstrengeling. En hoe deze wordt voorkomen, beëindigd of beheerst.

Meer informatie over onverenigbaarheden en hoe de Aw dit beoordeelt, leest u in hoofdstuk 4 van de Beleidsregels van de Aw.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een  beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.