Melding ontoereikende liquiditeitsbuffer derivaten

Derivaten worden door woningcorporaties vooral gebruikt om financiële risico's af te dekken. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat corporaties de wet- en regelgeving rondom derivaten naleven.

Liquiditeitsrisico's

Uit derivatenposities kunnen liquiditeitsverplichtingen voortvloeien. Corporaties moeten genoeg geld hebben om aan hun kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Daarom moeten corporaties (en hun dochtermaatschappijen) met deze risico’s een liquiditeitsbuffer aanhouden. Deze buffer kan een daling van de vaste rente in de markt van rentederivaten van 2%-punt opvangen.

Hoe meld ik een te lage liquiditeitsbuffer?

Als de liquiditeitsbuffer kleiner is dan vereist, dan meldt de corporatie (of de dochtermaatschappij) dat direct aan de Aw via PostbusAw@ilent.nl.

Vermeld in uw e-mail:

  • Contactpersoon: naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Omvang en samenstelling van de liquiditeitsbuffer.
  • Omvang en samenstelling van het liquiditeitsrisico.
  • Mogelijke maatregelen om het tekort op te heffen.

U krijgt van de Aw eerst een ontvangstbevestiging. Daarna neemt de Aw contact met u op voor overleg.