Visitaties

Woningcorporaties zijn verplicht om minimaal eens per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren. Dit is geregeld in de Woningwet. Visitaties dragen bij aan het maatschappelijk leren van corporaties en aan beter wonen in Nederland. De visitaties richten zich op het maatschappelijk functioneren van corporaties. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) krijgt hierdoor een beeld van de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in de lokale omgeving. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking.  

Voorheen moesten woningcorporaties binnen 6 weken na ontvangst van de visitatierapporten deze doorsturen naar de Aw. Per 1 januari 2022 is dit vanwege de nieuwe Woningwet niet meer nodig.

Woningwet en visitaties

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) accrediteert visitatiebureaus. SVWN is aangewezen voor accreditatie op grond van de Woningwet. De Aw kijkt naar de kwaliteit van de governance van woningcorporaties en hoe deze bijdraagt aan het volkshuisvestelijk belang. Er is een overlap tussen het toezicht van de Aw en de visitaties. Daarom hebben de Aw en SVWN afspraken gemaakt in een samenwerkingsconvenant. Hiermee beperken zij deze overlap en maken zij gebruik van elkaars informatie.  

Samenwerking Aw en SVWN

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) kijkt naar de kwaliteit van de governance van woningcorporaties en hoe deze bijdraagt aan het volkshuisvestelijk belang. Er is een overlap tussen het toezicht van de Aw en de visitaties. Daarom hebben de Aw en SVWN afspraken gemaakt in een samenwerkingsconvenant. Zo beperken zij deze overlap en maken zij gebruik van elkaars informatie.  

Verlengen of opschorten visitatieplicht

Uiterlijk 4 jaar na de opleveringsdatum van een visitatierapport moet een woningcorporatie een nieuw rapport opleveren. Is er sprake van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een fusie of sanering? Dan kan het gebeuren dat de woningcorporatie hier niet aan voldoet. In dit geval kan het bestuur van de corporatie de termijn van 4 jaar met een jaar verlengen of opschorten. Deze termijn mag 1 keer per visitatie worden verlengd of opgeschort. Per 1 januari 2022 hoeft een woningcorporatie hier geen toestemming meer voor aan te vragen bij de Aw. Het bestuur verantwoordt het besluit tot verlenging of opschorting achteraf in het jaarverslag met een onderbouwing waarom dit besluit is genomen. De Aw betrekt de onderbouwing van dit besluit bij haar toezicht op de governance.

Wisseling in het bestuur of een wisseling in de Raad van Commissarissen is in de meeste gevallen geen bijzondere omstandigheid. Volgens de Woningwet is er altijd een (interim) bestuur dat op tijd opdracht kan geven tot een visitatie.

Publicatie visitatierapporten

Woningcorporaties zijn verplicht de visitatierapporten op de eigen website te plaatsen. En om deze naar de belanghebbenden en degenen die hun zienswijzen hebben gegeven te sturen.