Verplichte meldingen voor accountantsorganisaties

Woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden zijn sinds 1 januari 2020 een organisatie van openbaar belang (OOB). Als accountantsorganisatie bent u verplicht om een aantal situaties aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) te melden.

Wanneer is een melding vereist?

De accountant van de als OOB aangemerkte woningcorporatie doet melding bij de Aw bij de onderstaande situaties.

Materiële inbreuk OOB

De accountant heeft bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een OOB een materiële inbreuk op de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen geconstateerd, die de voorwaarden voor toelating regelen of die specifiek de activiteiten van de OOB regelen.

Bedreiging voor of twijfel over continuïteit OOB

De accountant heeft bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een OOB een materiële bedreiging voor of twijfel over de continue werking van de OOB geconstateerd.

Weigering oordeel, afkeurende verklaring of verklaring met voorbehoud OOB

Als de accountant bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een OOB kennis krijgt van informatie die tot gevolg heeft of kan hebben dat de accountant:

  • Weigert om een auditoordeel uit te brengen over de financiële overzichten van de OOB.

  • Het voornemen heeft om een afkeurende verklaring over de financiële overzichten van de OOB af te geven.

  • Het voornemen heeft om een verklaring met voorbehoud over de financiële overzichten van de OOB af te geven.

Welke informatie staat in uw melding?

In uw melding staat het volgende:

  •  De naam van de woningcorporatie waar de melding over gaat.
  • Een toelichting over de melding, inzicht in de oorzaak en/of de reden van de melding. Dit kunt u ook als bijlage bij uw melding toevoegen.

Uw melding wordt doorgegeven aan de toezichthouder van de betreffende woningcorporatie. De toezichthouder bepaalt samen met een interne deskundige welke vervolgacties passend zijn.