Nieuwe toelating

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) kan verenigingen en stichtingen met volledige rechtsbevoegdheid toelaten als toegelaten instelling volgens de Woningwet. Een stichting of vereniging die werkt op het gebied van de volkshuisvestiging, kan worden toegelaten als deze aan een aantal voorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat de statuten voldoen aan artikel 23 van de Woningwet.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Voor een nieuwe toelating is altijd vooraf goedkeuring van de Aw nodig. De Aw adviseert u om een oriënterend gesprek te voeren. Het gesprek vraagt u aan via de ILT contactpagina. Een medewerker van de Aw neemt vervolgens contact met u op. De Aw bespreekt de situatie met u en geeft toelichting over de voorwaarden en vereiste documenten.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten

Document en relevante artikelen

Waar moet het document aan voldoen?

Aanvraag

Woningwet, artikel 19

 • Naam en adres.
 • Bedoelde vestigingsplaats en werkgebied.
 • Motivatie waarin u laat zien dat u uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam bent. En dat u al uw financiële middelen uitsluitend zult inzetten voor de volkshuisvesting.

Aktes

Btiv, artikel 5

Woningwet, artikel 23

 • Akte van oprichting van de vereniging of stichting. Of de notariële akte met de statuten bij oprichting, inclusief alle aktes met statutenwijzigingen.

KvK-stukken

Btiv, artikel 5

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel (KvK).
 • Bewijs dat hiervoor genoemde akte(s) zijn opgenomen in het KvK-register.

Reglementen

Btiv, artikel 5

 • Actuele reglementen van de vereniging of stichting.

Financiële stukken

Btiv, artikel 5

 • Meest recente balans, winst- en verliesrekening en begroting van de vereniging of de stichting.
 • Andere stukken die bijdragen aan een juist en volledig inzicht in de financiële situatie van de vereniging of de stichting.

Gegevens woningen en overig vastgoed

Btiv, artikel 5

Woningwet, artikel 46 lid 1 sub b

Woningwet, artikel 45 lid 2 sub d

 • Informatie over de te verhuren woningen van de vereniging of de stichting.
 • Informatie over de te verhuren gebouwen van de vereniging of de stichting.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 4. Gemeenten in het werkgebied, de vestigingsgemeente, de betrokken huurdersorganisaties en bewonerscommissies krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen. Zij krijgen hiervoor 4 weken de tijd, op basis van Btiv, artikel 6. Dit gebeurt voordat de Aw een besluit neemt. De Aw besluit binnen 6 weken na ontvangst van de zienswijze(n), of na het verstrijken van de 4 weken.
 5. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
 6. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.

Verplichtingen voor toegelaten instellingen

Is uw instelling toegelaten? Dan heeft u de volgende plichten:

 • Het jaarlijks aanleveren van gegevens, zie de website van SBR-wonen.
 • Op de website van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw leest u aan welke voorwaarden een eenmaal toegelaten instelling moet voldoen, om in aanmerking te komen voor geborgde leningen.
 • De statuten moeten blijven voldoen aan artikel 23 van de Woningwet. Voor iedere wijziging van de statuten heeft u vóóraf goedkeuring nodig van de Aw. Dit geldt ook voor de statuten van de verbonden ondernemingen.