Meldingen (dreigende) probleemsituaties door Raden van Commissarissen

Een woningcorporatie, en primair het bestuur, is zelf verantwoordelijk voor haar beleid en beheer. Verschillen van inzicht tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC), of binnen de RvC, over het beleid en beheer moet de corporatie zelf oplossen. Soms is dit niet mogelijk en doet de RvC een melding bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Wanneer doet de RvC een melding bij de Autoriteit woningcorporaties?

Bij problemen die niet binnen de corporatie kunnen worden opgelost

In sommige gevallen maakt de RvC toch een melding bij de Aw. Bijvoorbeeld als de raad bij (dreigende) problemen vindt dat deze niet binnen de corporatie zelf kunnen worden opgelost, en waarbij het bestuur niet zelf een melding heeft gemaakt. De Aw neemt dan zo nodig (aanvullende) maatregelen om de problemen aan te pakken.

Bij een onoverbrugbaar geschil

De Raad van Commissarissen informeert de Aw als sprake is van een onoverbrugbaar geschil met het bestuur of binnen de RvC. In dit opzicht heeft de informatieverplichting voor de RvC het karakter van een klokkenluidersregeling. Volgens artikel 29 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv), moet de RvC de Aw op de hoogte stellen van de daarbij benoemde zwaarwegende feiten en omstandigheden binnen de corporatie.

Voorbeelden van deze geschillen zijn:

  • Situaties waarbij de corporatie (mogelijke) ernstige schade aan het belang van de volkshuisvesting toebrengt of dit dreigt te doen. Die de corporatie niet zelf kan voorkomen of herstellen. En waarvan voor de RvC duidelijk is dat de minister erover ge├»nformeerd moet worden.
  • Onoverbrugbare geschillen tussen het bestuur en de RvC, tussen individuele leden van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie onderling, of tussen de woningcorporatie en een dochtermaatschappij.
  • Het bestaan van twijfel over de rechtmatigheid van handelen en/of de integriteit van de woningcorporatie, die het bestuur niet heeft kunnen wegnemen.
  • Situaties waarbij sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen binnen de corporatie of een dochtermaatschappij.

Meldformulier ongewone omstandigheden

Om een melding te doen, gebruikt de RvC het formulier Melding ongewone omstandigheden bij woningcorporaties. Een melding betekent niet dat de Aw de toezichtsverantwoordelijkheid overneemt. En de RvC moet blijven zoeken naar en meewerken aan oplossingen. Deze moeten niet alleen zijn gericht op het in stand houden van de corporatie, maar vooral ook op het (doorgaans statutair vastgelegde) volkshuisvestelijke belang dat de corporatie dient.

Omgekeerd informeert de Aw de RvC als bij haar informatie bekend is die relevant is voor de werkzaamheden van de raad en als zij van plan is (toezichts)maatregelen te treffen. Gegeven de centrale verantwoordelijkheid van het bestuur voor de corporatie en de daarmee samenhangende informatieverplichtingen, richt de Aw zich bij problemen overigens primair tot de bestuurder.