Privacyverklaring

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ILT verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het verwerkingsdoel.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ILT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat dit onze wettelijk taak is.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De ILT bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel. De ILT kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

De ILT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschreven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De ILT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ILT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ILT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen door brief of e-mail te sturen aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport
T.a.v. de Privacy-coördinator
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

E: Security-Privacy-ILT@ilent.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) die ook de wettelijke taken uitvoert voor de ILT. U kunt uw vraag stellen via avg@minienw.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor gegevensbescherming
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Afdeling Maatschappelijke Correspondentie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Klacht
De ILT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, meldingen en suggesties
Vragen, meldingen en/of suggesties over de verwerking van uw persoonsgegevens, onze privacyverklaring of anderszins kunt u voorleggen aan Security-Privacy-ILT@ilent.nl.