Fusies en splitsingen

Een woningcorporatie kan fuseren met andere woningcorporaties. Maar ook met woningvennootschappen of een rechtspersoon of vennootschap die geen verbinding is. En met dochtermaatschappijen of andere verbonden ondernemingen. Bij splitsing wordt de corporatie opgesplitst in 2 of meer delen. Voor zowel een fusie als een splitsing vraagt u vooraf goedkeuring bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Het fuseren of splitsen van een woningcorporatie kan erg ingrijpend zijn. Zowel voor huurders, (medewerkers van) corporaties als de volkshuisvestelijke opgave in de regio. In onder andere de Woningwet staan voorwaarden waaraan een fusie of splitsing moet voldoen. Na de wijziging van de Woningwet op 1 januari 2022 gelden bovendien de Beleidsregels Aw. In hoofdstuk 7 van de beleidsregels Aw staan de kaders voor fusie en splitsing.

De vernieuwde Woningwet kent 2 goedkeuringsprocedures: de reguliere goedkeuringsprocedure en de lichte procedure. De lichte procedure is er omdat bepaalde fusies zeer beperkte volkshuisvestelijke gevolgen hebben. Daarnaast past dit binnen het risicogerichte toezicht van de Aw. Op deze pagina vindt u welke procedure bij welk type fusie van toepassing is.

Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid vereist?

Treedt bij fusie een bestuurder of commissaris aan die nog niet werkzaam is bij de fusielater of de fusiedrager? Dan is hier sprake van een benoeming zoals staat in artikel 25 en 30 van de Woningwet. U hebt dan ook een positieve zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid (GenB) nodig. Treedt een lid van het bestuur of de Raad van Commissarissen (RvC) van de fusielater toe tot het bestuur of de RvC van de fusiedrager? Dan is een zienswijze niet nodig. Als een lid van het bestuur van de fusiedrager bestuurder blijft, is er ook geen sprake van een (nieuwe) benoeming. Daarom is ook hiervoor geen zienswijze nodig.

Als onderdeel van de beoordeling van het fusieverzoek kijkt de Aw ook naar de governance van de fusiecorporatie. Waaronder de geschiktheid en de betrouwbaarheid van de persoon die als bestuurder of commissaris van de fusiecorporatie wordt voorgesteld. De functie van bestuurder van of commissaris bij de fusieorganisatie kan bijvoorbeeld zwaarder worden en meer van de betrokkene(n) vragen. Ook kunnen er signalen zijn van een gebrekkige governance bij de fusiepartners. De beoordeling door de Aw in dit geval is maatwerk. Meer informatie vindt u in paragraaf 7.5 (toetsingsgronden reguliere procedure) van de beleidsregels.

Fuseren buiten de eigen woningmarktregio

Wilt u fuseren met een woningcorporatie buiten de eigen woningmarktregio? Dat mag alleen als u aan kunt tonen dat die fusie meer in het belang van de volkshuisvesting is dan een fusie binnen de eigen woningmarktregio. Dit op basis van de Woningwet, artikel 53, lid 4. In dat geval vraagt u ook een ontheffing aan op grond van artikel 41c van de Woningwet.

De Aw adviseert u om eerst een oriënterend gesprek aan te vragen. Dit kunt u doen via de ILT contactpagina. Een medewerker van de Aw neemt vervolgens contact met u op, om de situatie te bespreken en verdere afspraken te maken.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Bij fusie

Wil een woningcorporatie fuseren? Dan is vooraf goedkeuring van de Aw vereist.  Hiervoor zijn 2 verschillende procedures.

Verschil lichte en reguliere procedure

Bij fusies maakt de Woningwet (datum ingang nieuwe wet)  in de goedkeuringsprocedure een onderscheid. Zo vallen de volgende verzoeken om goedkeuring van een voorgenomen fusie onder de reguliere procedure:

  • Fusie tussen 2 of meer woningcorporaties.
  • Fusie tussen  woningcorporaties en woningvennootschappen.
  • Fusie tussen woningcorporaties en een rechtspersoon of vennootschap die geen verbinding is.

Een voorgenomen fusie tussen een woningcorporatie en dochtermaatschappij(en) of tussen een woningcorporatie en verbonden onderneming(en) valt onder de lichte procedure.

Bij splitsing

Wordt een woningcorporatie opgesplitst in 2 of meer delen? En fuseren die delen met een andere woningcorporatie of gaan zij als zelfstandige entiteit verder? Dan is dit een splitsing. Hiervoor heeft u vooraf goedkeuring nodig van de Aw. Voor splitsing gelden grotendeels dezelfde wettelijke bepalingen als voor fusies. De Aw adviseert u om eerst een oriënterend gesprek aan te vragen. Dit vraagt u aan via de ILT contactpagina. Een medewerker van de Aw neemt vervolgens contact met u op, om de situatie te bespreken en verdere afspraken te maken.

Vereiste documenten

Zo vraagt u goedkeuring aan

  1. Een van de betrokken woningcorporaties of een ingeschakelde deskundige vraagt goedkeuring aan namens alle organisaties die bij de fusie of splitsing betrokken zijn.
  2. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
  3. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
  4. Als uw aanvraag niet volledig is, informeert de Aw u hierover. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
  5. De Aw kan aanvullende vragen stellen ter verduidelijking van de aanvraag. De beslistermijn wordt dan ook opgeschort totdat u de vragen beantwoordt.
  6. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunt u als belanghebbende bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt daarna uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.