Fusies en splitsingen

Een woningcorporatie mag alleen fuseren met andere woningcorporaties of met haar dochtermaatschappijen. Het fuseren of splitsen van een woningcorporatie kan erg ingrijpend zijn. Zowel voor huurders, corporaties als de volkshuisvestelijke opgave in de regio. In onder andere de Woningwet staan voorwaarden waaraan een fusie of splitsing moet voldoen. Meestal moet u vooraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Woningwet die geldig is tot en met 31 december 2021. Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Woningwet in.

Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid vereist?

Wordt een bestuurder van 1 van de verdwijnende corporaties bestuurder van de gefuseerde corporatie? Dan wordt dit gezien als een benoeming. In dat geval is voor deze bestuurder een zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid vereist. Dit geldt niet voor commissarissen. De commissarissen van alle fuserende corporaties mogen hun termijn(en) volmaken.

Fuseren buiten de eigen woningmarktregio

Wilt u fuseren met een woningcorporatie buiten de eigen woningmarktregio? Dat mag alleen als u duidelijk maakt dat die fusie meer in het belang van de volkshuisvesting is dan een fusie binnen de eigen woningmarktregio. Dit moet op basis van de Woningwet, art. 53, lid 4. In dat geval vraagt u niet alleen de Aw om goedkeuring voor de fusie. U vraagt ook ontheffing aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit doet u op grond van artikel 41c van de Woningwet.

De Aw adviseert u om eerst een oriënterend gesprek te voeren met de Aw en BZK. Het gesprek vraagt u aan via de ILT contactpagina. Een medewerker van de Aw neemt vervolgens contact met u op, om de situatie te bespreken en verdere afspraken te maken.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Bij fusie

Willen 2 of meer woningcorporaties fuseren? Dan is vooraf goedkeuring van de Aw vereist. Ook voor de fusie van een woningcorporatie met 1 of meer dochters is vooraf toestemming vereist van de Aw.

Bij splitsing

Wordt een woningcorporatie opgesplitst in 2 of meer delen? En fuseren die delen elk met een andere woningcorporatie? Dan is dit een splitsing. Hiervoor is vooraf goedkeuring van de Aw nodig. De Aw adviseert u om eerst een oriënterend gesprek te voeren met de Aw. Het gesprek vraagt u aan via de ILT contactpagina. Een medewerker van de Aw neemt vervolgens contact met u op, om de situatie te bespreken en verdere afspraken te maken.

Vereiste documenten

Bij fusie van 2 of meer woningcorporaties

 • Fusievoorstel.
 • Fusie-effectrapportage.
 • Opgave beleidswaarde van het bezit na fusie.
 • Zienswijze huurdersorganisatie(s) en andere huurders.
 • Zienswijze gemeente(n).
 • Verklaring dat fusie niet in strijd is met hoofdstuk 5 van de Mededingingswet.

In het Beoordelingskader fusie en de Bijlage DAEB en niet-DAEB staat beschreven aan welke eisen de stukken moeten voldoen. En welke wetsartikelen van toepassing zijn.

Fusie van woningcorporatie met 1 of meer dochters

Het ‘Beoordelingskader fusie met 1 of meer dochters’ wordt momenteel geactualiseerd. Overweegt u een splitsing? Meld dit dan aan de Aw via de ILT contactpagina. De Aw bespreekt de situatie te met u en maakt verdere afspraken.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Een van de betrokken woningcorporaties of een ingeschakelde deskundige vraagt goedkeuring aan, namens alle organisaties die bij de fusie of splitsing betrokken organisaties zijn.
 2. Stuur de vereiste documenten via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 3. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 4. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 5. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af. Zie Beoordelingskader fusie en de bijlage DAEB en niet-DAEB.
 6. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunt u als belanghebbende bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt daarna uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.