Toezicht op woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst.

De governance van de woningcorporatie staat bij het toezicht door de Aw centraal. Een goed functionerende governance draagt bij aan het volkshuisvestelijk presteren van corporaties. En het helpt bij het voorkomen van problemen op andere toezichtterreinen van de Aw. Zoals zorgvuldig beheer van het maatschappelijk gebonden vermogen, financiële continuïteit, rechtmatigheid en integriteit.

Bij haar toezicht kijkt de Aw naar de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht binnen woningcorporaties.  Bestuurders en de Raden van Commissarissen van woningcorporaties worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheden te nemen. Is voor de Aw duidelijk dat het bestuur en de RvC hun verantwoordelijkheid nemen? Dan is er geen aanleiding tot verdiepend onderzoek op de risicogebieden zoals beschreven in het  gezamenlijk beoordelingskader.

Is hierover geen duidelijkheid óf constateert de Aw (mogelijke) risico’s? Dan is er aanleiding tot verdiepend onderzoek.

In het geactualiseerde gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW 2022 zijn 2 risicogebieden op het terrein van governance specifieker uitgewerkt dan voorheen. Dit zijn de onderwerpen volkshuisvestelijk belang en gedrag en cultuur.

Volkshuisvestelijk belang

Hoe weegt het volkshuisvestelijk belang mee in de governance? De Aw kijkt in haar onderzoek hoe de corporatie in de lokale context de maatschappelijke opdracht ten aanzien van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit (inclusief leefbaarheid en duurzaamheid) in haar beleid onderbouwt.  En hoe de corporatie dit laat zien in haar beheer en naar haar stakeholders verantwoordt.

Het onderzoek van de Aw richt zich daarbij niet op het niveau van de prestatie-afspraken over de individuele prestaties. Dat is aan de lokale driehoek van corporatie, gemeente en huurders.

Gedrag en cultuur

Naast voldoende inrichting van systemen, regels en procedures, zijn gedrag en cultuur essentieel voor de goede werking van de governance. De Aw betrekt deze onderdelen daarom bij het onderzoek naar de risicogebieden in governance van een organisatie. In het  gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW 2022 staat naar welke elementen van gedrag en cultuur de Aw kijkt.

Hoe houdt de Aw toezicht

De volgende elementen zijn van belang in het toezicht van de Aw:

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Aw houdt toezicht op de  Wet Normering Topinkomens (WNT) waar deze wet gaat over woningcorporaties.

Wet goed verhuurderschap

De Aw houdt toezicht op artikel 2 van de Wet goed verhuurderschap.

De wet bepaalt dat woningcorporaties:

  • Op geen enkele manier aan woondiscriminatie mogen doen.
  • Op geen enkele manier intimideren.
  • De huurovereenkomst schriftelijk vastleggen.
  • Huurders schriftelijk informeren.
  • Maximaal 2 maanden kale huur als waarborgsom vragen.

De Aw betrekt de vereisten van de Wet goed verhuurderschap bij het toezicht op de governance van woningcorporaties. Zij behandelt individuele klachten van huurders niet. Meer hierover leest u in de veelgestelde vragen over woningcorporaties.