Over de Autoriteit woningcorporaties

Iedereen wil goed wonen, wat je inkomen ook is. Voor mensen met een laag inkomen is er in Nederland het corporatiestelsel. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat de woningcorporaties hun kerntaak goed (blijven) vervullen: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst.

Het werk van de Aw

De Aw houdt toezicht op hoe het corporatiestelsel werkt. Ze houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. Ook houdt de Aw toezicht op de Wet Normering Topinkomens (WNT) waar deze wet gaat over woningcorporaties.

Als onderdeel van het corporatiestelsel houdt de Aw toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Naast toezicht houden geeft de Aw ook goedkeuringen, zienswijzen en ontheffingen af. Bijvoorbeeld een goedkeuring van een fusie, de zienswijze geschiktheid van betrouwbaarheid van een bestuurder of een ontheffing voor werkzaamheden in grensgemeenten.

Juridische grondslag van de Aw

In de Woningwet en de WNT staan het toezicht en vergunningverlening van de Aw beschreven. In artikel 61 van de Woningwet staat dat de Aw onafhankelijk van het beleid van de overheid en de standpunten van de sector oordeelt over het functioneren van alle woningcorporaties. En over de sector als geheel. De Aw is door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemandateerd.

Samenwerken met Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Vanaf 2017 werken de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) intensiever samen. Dit doen zij om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is één gezamenlijk beoordelingskader op de terreinen waarop Aw en WSW allebei werken. Met het Aw-WSW beoordelingskader kunnen beide organisaties vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid een zelfstandig maar afgestemd oordeel geven.

Meerjarenplannen en begroting

Via het meerjarenplan van de ILT publiceert de Aw haar werkzaamheden voor de komende 4 jaar. In de Woningwet (artikel 61c) staat dat alle kosten van het toezicht door de Aw voor rekening van de woningcorporaties komen. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties keurt jaarlijks zowel de begroting van de Aw als de bijdrageheffing voor woningcorporaties goed. 

De Aw en SBR-wonen

De Aw werkt samen met SBR-wonen. SBR-wonen is een samenwerkingsverband van de Aw, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes.