Herijkte financiële grenswaarden solvabiliteit en LTV

18-06-2024 - Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw hebben de financiële grenswaarden aangepast. Het gaat om grenswaarden voor de solvabiliteit en Loan-To-Value (LTV). De overige grenswaarden voor de financiële ratio’s zijn niet gewijzigd. 

De herijking van de financiële grenswaarden volgt uit de aanpassing van de systematiek voor bepaling van de beleidswaarde. Begin 2024 is in het Handboek waarderen marktwaarde een nieuwe systematiek gepubliceerd. Deze nieuwe systematiek zorgt voor meer stabiliteit in de hoogte van de beleidswaarde. De nieuwe beleidswaarde met de herijkte grenswaarden vergroot de voorspelbaarheid van de vermogenspositie van woningcorporaties. Dit is belangrijk voor het maken van beleidskeuzes.

Herijking grenswaarden

Ortec Finance heeft op verzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) buffers berekend voor macro-economische risico’s. Uitgangspunt voor de herijking is een gelijkblijvende risicobereidheid. 

Aw en WSW hebben op basis van het onderzoek de grenswaarden voor de solvabiliteit en LTV aangepast. De komende periode onderzoeken de Aw en WSW verder of de niet-DAEB ICR grenswaarde meer moet worden aangescherpt.

Effect op leencapaciteit

De financiële ruimte voor de corporatiesector verandert niet wezenlijk door de aanpassingen van de beleidswaarde en de grenswaarden. De leencapaciteit op basis van LTV is voor de totale sector ruimer. Voor individuele corporaties en op regionaal niveau kan er de vermogenspositie verschuiven. Vooral corporaties die nu een relatief lage disconteringsvoet hebben, zullen zien dat hun beleidswaarde meer naar het landelijk gemiddelde beweegt en de investeringsruimte op basis van de LTV hierdoor kleiner is. Echter zijn de kengetallen gebaseerd op de vermogenspositie, op dit moment voor het merendeel van de corporaties niet de meest beperkende grenswaarde. Dat is voor veel corporaties de grenswaarde voor de Interest Coverage Ratio (ICR). Hierdoor is het effect op de daadwerkelijke leencapaciteit van corporaties naar verwachting gering.

De Aw blijft monitoren of de grenswaarden op termijn nog steeds volstaan.

De nieuwe beleidswaarde en de herijkte grenswaarden zijn van toepassing vanaf de prognose-informatie (dPi) 2024 die corporaties in december 2024 aanleveren. 

Aw en WSW informeren de sector over de herijkte grenswaarden met een bestuurlijke brief. In de bijlagen van de brief vindt u een uitgebreide onderbouwing van de aanpak en de gemaakte keuzes. Zie ook onderstaande veel gestelde vragen.
 

Veel gestelde vragen