Brief evaluatie samenwerking Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) evalueren hun samenwerkingsconvenant.

Vanaf 1 januari 2019 is de samenwerking tussen Aw en WSW formeel van start gegaan en wordt het gezamenlijk beoordelingskader toegepast. In het ‘Convenant inzake samenwerking in het kader van het toezicht op en de beoordeling van toegelaten instellingen’ van 1 februari 2018  is de afspraak gemaakt om de afspraken uit het convenant te evalueren. De afspraken uit het convenant hebben betrekking op de toedeling van risicogebieden, de samenwerking, informatie-uitwisseling, verstrekking van informatie, overleg en communicatie en escalatie. Dit rapport geeft invulling aan die afspraak.

De Aw is de publieke integrale toezichthouder op de woningcorporaties. Zij heeft de rol van partner van WSW in de samenwerking bij het verticaal toezicht van de corporaties.