Bij het gebruik van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), ook wel drones genoemd, maakt Nederland onderscheid tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik.

Particulier en recreatief gebruik

Ook voor particulieren die met bepaalde drones vliegen, gelden regels. De drone moet bijvoorbeeld altijd voor de piloot zichtbaar zijn. En binnen aaneengesloten bebouwing mag niet gevlogen worden. Op het particulier/recreatief gebruik van RPA is de Regeling modelvliegen van toepassing. Uitgebreide informatie over waar het particulier/recreatief gebruik van drones aan moet voldoen, staat op de webpagina Modelvliegers, in de dronekaart van het Kadaster en bij Rijksoverheid.nl.

Let goed op!
De dronekaart geeft alleen aan waar volgens de luchtverkeersregels nooit mag worden gevlogen met een Drone.
Let op: de kaart geeft niet alle verboden gebieden aan. Houd er daarom rekening mee dat er ook niet mag worden gevlogen vanwege de aanwezigheid van

 • verkeer, aaneengesloten bebouwing* of mensenmenigten;
 • een beschermd natuurgebied waarboven een verbod is ingesteld op basis van natuurbeschermingswetgeving;
 • een tijdelijke beperking of verbod, gepubliceerd met een NOTAM (notice to airmen).
     
  * Aaneengesloten bebouwing: elk gebied in relatie tot stad, dorp of gehucht dat in belangrijke mate wordt gebruikt voor huisvesting, commerciële activiteiten of recreatie (congested area).

Beroepsmatig gebruik

Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van RPAS wordt het gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk bedoeld. Op het beroepsmatig gebruik zijn o.a. het Besluit met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing. Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPA alleen gebruiken als ze een vergunning of ontheffing hebben van de ILT.
 

Melding incident of voorval
Meld een incident of voorval met een beroepsmatig gebruikte drone/RPAS via Voorvallen luchtvaart.

Vergunningen

Voor beroepsmatig gebruik verstrekt de ILT vergunningen voor:

de piloot Vliegbewijs RPA-L
het toestel met grondstation

Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister (BVI);
Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BVL);

het bedrijf dat RPAS diensten aan derden aanbiedt RPAS Operator Certificate (ROC);
RPAS Operator Certificate - light (ROC-light);
de vliegschool Registratie als RPAS vliegschool met de modules Theorie en Praktijk;
de organisatie die individuele technische keuringen verricht Nationale bedrijfserkenning (individual design and construction assessment).


Verder blijven door de ILT aan buitenlandse RPAS operators, (piloten en systemen) verleende ontheffingen nodig. Dit geldt ook voor speciale ontheffingen voor het gebruik van RPA met bijvoorbeeld een groter zichtbereik dan (Extended) Visual Line Of Sight. Van dergelijke ontheffingen kan alleen sprake zijn bij een maatschappelijk belang en als tevoren aannemelijk is gemaakt dat de vlucht veilig kan worden uitgevoerd.

Doe een check op Regelhulp voor bedrijven - Drones.

Vergunningaanvraag indienen? Kom eerst langs bij de ILT

Er komt heel wat bij kijken om een vergunning voor het beroepsmatig vliegen te krijgen (ROC of ROC-Light). De ervaring leert dat er veel misgaat bij het aanvragen. Daarom organiseert de ILT voorlichtingsbijeenkomsten. De ILT raadt aan om een bijeenkomst bij te wonen voordat u een aanvraag doet. Deelname aan zo'n bijeenkomst is gratis. Momenteel staat er nog geen nieuwe bijeenkomst gepland.

Regelgeving

Met het Besluit op afstand bestuurde luchtvaartuigen zijn per 1 juli 2015 vier besluiten gewijzigd;

 • Vluchtuitvoering (en de introductie van het bijzondere Air Operator Certificate: RPAS Operator Certificate
 • Vliegbewijzen (en de introductie van het vliegbewijs RPA-L – remote pilot licence
 • Luchtvaartuigen (en de introductie van een S-BVL voor RPAS na een individuele keuring, zonder dat een type-certificaat vereist is en zonder dat het luchtvaartuig is gebouwd door een daartoe erkend bedrijf) 
 • Luchthavens (waardoor voor RPAS tot 25 kg geen TUG-ontheffing van de provincie meer nodig is).

De wijziging (met belangrijke toelichting) van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen die ingegaan is op 1 juli 2016, is gepubliceerd in Staatscourant 2016-27757. De geïntegreerde versie van de regeling (zonder toelichting) treft u aan op www.overheid.nl, eventueel via de link onderaan deze pagina.

Daarnaast is de Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones gepubliceerd in Staatscourant 2016-27761.

Ontheffingen van het verbod om beroepsmatig voor eigen bedrijf te vliegen zonder RPA-L en zonder S-BVL (dus niet voor derden) zijn ook mogelijk wanneer men zich kan houden aan de regels die horen bij het gebruik onder een ROC-light. Dit proces start met het inschrijven van de betreffende drone met een maximale massa tot 1 of tot 4 kg in het luchtvaartuigregister.

Wijziging in de regels voor de houders van een ROC per 4 oktober 2017

De in wijziging (IENM/BSK-2017/232479)  heeft invloed op de bestaande ROC’s. Deze worden door ILT aangepast en opgestuurd naar de houders.

Op www.overheid.nl staat ook de geïntegreerde versie van de regeling. De officiële toelichting op de wijziging staat alleen bij de wijziging.

De wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van 4 oktober 2017 komt op het volgende neer:

 1. Een melding minstens 24 uur voorafgaand aan de vlucht aan
  a. de minister (via ILT) is niet meer nodig.
  b. de burgemeester is niet meer nodig.
 2. Een NOTAM uitgifte is alleen nodig voor vluchten boven 40 meter boven de grond of het water in het deel van het luchtruim waarin laag mag worden gevlogen door civiele of militaire luchtvaartuigen. Die NOTAM moet uiterlijk 24 uur (in plaats van 48 uur) te voren zijn gepubliceerd.
 3. De veiligheidsbuffer tussen RPA’s met een maximale totale massa (MTOM) van niet meer dan 25 kg en mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, in gebruik zijnde autosnelwegen, in gebruik zijnde autowegen of in gebruik zijnde wegen waar een maximale snelheid van 80 kilometer per uur geldt, spoorlijnen, voertuigen en vaartuigen:
  a. is vanaf nu 50 meter voor RPA’s in de categorie (A) (aeroplanes - vliegtuigen = met vaste vleugel) of in de categorie (OA) (other aircraft - andere luchtvaartuigen dan in de categorieën A, H, G, FB of AS),
  b. is vanaf nu 25 meter voor RPA’s in de categorie (H) (helikopter, multikopter of gyroplane).
 4. De veiligheidsbuffer tussen RPA’s met een maximale totale massa (MTOM) van meer dan 25 kg en mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, in gebruik zijnde autosnelwegen, in gebruik zijnde autowegen of in gebruik zijnde wegen waar een maximale snelheid van 80 kilometer per uur blijft 150 meter en ten opzichte van industrie- en havengebieden, vaartuigen, voertuigen, kunstwerken en spoorlijnen blijft 50 meter.
  Het vliegen binnen / boven de aangesloten bebouwing blijft voor alle categorieën en klassen verboden!
 5. Het verbod om in de Eelde CTR te vliegen geldt niet voor experimentele drone-vluchten. Wel moet aan SERA worden voldaan (vliegplan, 2-zijdig radiocontact, klaring + regels voor klasse C luchtruim, zoals minimum zicht en afstand tot wolken en het voeren van een Mode S SSR transponder). Voordat hieraan invulling kan worden gegeven moet de aanwijzing van de luchthaven worden aangepast, moet de luchthaven en LVNL beschikken over goedgekeurde procedures over de bedoelde experimentele vluchten.
 6. Het verbod om hoger dan 45 m boven grond of water te vliegen in de  ‘buitenste niet verboden ring’ van CTR Rotterdam, Eelde en Maastricht geldt niet meer binnen een horizontale afstand van 25 m van een bestaand obstakel en tot maximaal 5 meter boven het hoogste punt van dat obstakel. Ook hier moet aan SERA worden voldaan – zie punt 5.

Let op: in geval van twijfel geldt de formele tekst.

Toezicht

 • De politie kan namens het Openbaar Ministerie (OM) toetsen of een bedrijf of persoon in het bezit is van alle vergunningen (of ontheffingen) en of men zich aan de Wet luchtvaart houdt. Bij eventueel geconstateerde overtredingen, kan dat leiden tot boete, straf (via rechter) of inbeslagname.
 • De inspectie toetst namens de minister of sprake is van een veilige situatie. Bij eventueel geconstateerde tekorten kan dat van invloed zijn op vergunning (of ontheffing) en leiden tot bestuurlijke boete.
 • Handhavers van de provincie kunnen nagaan of men ontheffing of regeling van provincie heeft voor het starten en landen buiten een luchthaven en men zich hieraan houdt.