Analysebureau luchtvaartvoorvallen

Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) registreert en analyseert de verplichte meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Doel van het ABL is om samen met de sector vroegtijdig trends te signaleren zodat betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de vliegveiligheid te verbeteren. ABL deelt haar bevinden onder andere door middel van 2 informatieproducten: het dashboard luchtvaartvoorvallen en factsheets.

Melden

Wilt u een melding doen van een luchtvaartvoorval? Doe dat via de pagina Voorvallen luchtvaart.
 

Dashboard Voorvallen ABL

Dashboard Luchtvaartvoorvallen

Het Dashboard Luchtvaartvoorvallen visualiseert voor een aantal veiligheidsindicatoren (zoals runway incursions, vogelaanvaringen en airspace infringements) trends over tijd. Het dashboard laat het aantal voorvallen per maand zien en wordt elk kwartaal bijgewerkt. Het doel is om de actualiteit van de staat van de luchtvaart in beeld te brengen.

Verdieping

ABL factsheets

Het ABL geeft periodiek factsheets uit. Hierin komen diverse onderwerpen uitgebreid aan bod die belangrijk zijn voor de luchtvaartveiligheid. Dat kunnen onderwerpen uit het dashboard zijn, maar ook bredere of juist meer specifieke onderwerpen. De actualiteit, signalen uit de sector en eigen inzicht binnen het ABL zijn hierbij leidend. Factsheets bestaan uit verder onderzoek naar de inhoud van de meldingen, het leggen van verbanden en het zoeken naar oorzaken.

Download de factsheets als pdf:


Jaarpublicatie ABL

Jaarlijks publiceert het ABL een overzicht van het dashboard luchtvaartvoorvallen en van de in het voorgaande jaar gepubliceerde factsheets. Deze bundeling van informatie tot een jaarpublicatie past binnen de Europese afspraken over transparantie (EASA). Download de pdf van de jaarpublicatie 2019

Onderzoek naar oorzaken

Melders (werkzaam in de luchtvaart) onderzoeken voorvallen in beginsel zelf en voeren op eigen gezag verbeteringen door. Zeker bij de vaker voorkomende voorvallen wordt gezocht naar eventuele structurele oorzaken zodat die kunnen worden weggenomen voor het tot ernstiger incidenten leidt. Het ABL inventariseert over het totaal van de melders of er structurele oorzaken achter de meldingen schuilgaan, die melders op individueel niveau ontgaan. Zo ja, dan bespreekt het ABL dat met de melders zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

Verbetering ABL

Naar aanleiding van een convenant tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de partijen in de grote luchtvaart heeft het ABL een verbeterslag ingezet vanaf eind 2018. Dit omvat uitbreiding van de analysecapaciteit, het stimuleren van meldgedrag en volledigheid van meldingen, verbetering van de analyses en meer verbinding met de luchtvaartsector. De verbeteringen worden jaarlijks geëvalueerd door middel van een externe audit.