Voorbereiden vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Vóór het transport moet een aantal regels in acht worden genomen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt dat als eerste moet worden bepaald of de te vervoeren stof als gevaarlijke stof moet worden geclassificeerd.

Als de stof een UN-nummer heeft, is het ADR van toepassing. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat het transport kan plaatsvinden onder een vrijstelling van het ADR.

In het ADR zijn eisen opgenomen hoe de gevaarlijke stof verpakt, geëtiketteerd en gekenmerkt moet worden voordat deze voor het vervoer wordt aangeboden. Ook de medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen moeten aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn eveneens omschreven in het ADR. Zo ook de eis voor het aanwijzen van een veiligheidsadviseur.

Al deze voorschriften moeten in acht worden genomen voordat het transport van de gevaarlijke stof daadwerkelijk plaats kan vinden.