Plichten van betrokkenen

Iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (hoofdstuk 1.4 van het ADR) heeft verantwoordelijkheden die passen bij zijn specifieke taken.

Let op: Dit is een beknopte omschrijving, voor een volledige omschrijving van de plichten kunt u het ADR raadplegen.

Afzender

De voornaamste plichten van de afzender zijn:

  • Indelen van de te vervoeren stof.
  • Aanleveren van de juiste informatie en documenten aan de vervoerder.
  • Zorgendat de gevaarlijke stof in een correcte verpakking met de juiste etiketten/kenmerking wordt aangeboden.
  • Zorgen dat op transporttanks, tankcontainers etcetera┬áde juiste etiketten/kenmerking wordt aangebracht en dat deze op de juiste wijze zijn gesloten.

De afzender kan een aantal van zijn plichten uitbesteden aan andere betrokkenen (bijvoorbeeld de vuller), maar is wel verplicht te waarborgen dat aan de eisen van het ADR wordt voldaan.

Vervoerder

De voornaamste plichten van de vervoerder zijn:

  • Controleren of de aangeboden zending voldoet aan het ADR.
  • Controleren of de juiste documenten worden meegenomen.
  • Nagaan of het voertuig en de wijze van belading voldoen aan de eisen.

De vervoerder mag vertrouwen op de gegevens die de afzender heeft verstrekt over de indeling, documentatie en etikettering en kenmerking.

Geadresseerde

De geadresseerde mag de aanneming van de zending niet vertragen tenzij hiervoor dringende redenen zijn. Na het lossen moet de geadresseerde controleren of de zending voldoet aan de eisen van het ADR die voor hem van toepassing zijn.

Belader

De belader heeft als plicht voorafgaand aan het transport na te gaan of de stof vervoerd mag worden en de colli voldoen aan de eisen. Tijdens het beladen moet de belader rekening houden met de eisen voor de stuwage en het samenladen. Na het beladen van een container moet de belader de etiketten/kenmerken aanbrengen.

Verpakker

De verpakker heeft als plicht de gevaarlijke stoffen te verpakken volgens de geldende verpakkingsvoorschriften. Eventueel kan hij de juiste etikettering en kenmerking op de verpakking aanbrengen.

Vuller

De vuller moet de gevaarlijke stof op een juiste wijze in een geschikte tank vullen. Hierbij moet er op worden gelet dat de tank constructief aan de eisen voldoet en gebruikt mag worden voor de stof. Daarnaast moet de vuller de eisen voor vullingsgraad en compartimering in acht nemen. Tenslotte is de vuller verantwoordelijk voor het op de juiste wijze sluiten en transportgereed maken van de tank.

Exploitant van een tankcontainer of transporttank

De exploitant is er voor verantwoordelijk dat de tankcontainer of de transporttank voldoet aan de voorschriften qua constructie, uitrusting, beproeving en kenmerking. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het onderhoud en de periodieke keuring van de tankcontainer of transporttank.