Privacyverklaring Vergunningverlening

Op deze pagina leest u wat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met uw gegevens doet bij haar publieke taak als vergunningverlener, waarbij zij onder meer moet toetsen of de aanvrager (organisaties of natuurlijke personen) aan de gestelde criteria voldoet.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de ILT. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de ILT, wat uw rechten zijn als de ILT uw gegevens verwerkt en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.