Toezicht op fulfilmentdienstverleners

Verordening (EU) 2019/1020 staat ook wel bekend als de Markttoezichtsverordening. Deze verordening is van kracht sinds 16 juli 2021 en regelt het markttoezicht op producten en heeft als doel het waarborgen dat producten voldoen aan de harmonisatiewetgeving van de Unie. 

De nieuwe regels voor het markttoezicht en conformiteit van producten moet de naleving van de voorschriften garanderen. Zij helpen een gelijk speelveld tot stand te brengen en bieden bedrijven die conforme producten vervaardigen bescherming tegen oneerlijke concurrentie.

Verantwoordelijke marktdeelnemers

De verordening schrijft voor dat producten die onder bepaalde Europese harmonisatiewetgeving vallen [zie artikel 4 lid 5 VO 2019/1020], alleen in de handel mogen worden gebracht als een marktdeelnemer in de EU is gevestigd die verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de productconformiteit. Deze marktdeelnemer moet op verzoek de autoriteiten informatie verstrekken of maatregelen nemen. 

Met de inwerkingtreding van de verordening is het verboden om producten in de EU in de handel te brengen zonder dat een voor het product verantwoordelijke fabrikant, importeur, gemachtigde of fulfilmentdienstverlener in de EU is gevestigd.

Een buiten de EU gevestigde verkoper moet er eerst voor zorgen dat er in de EU een verantwoordelijke marktdeelnemer als bedoeld in artikel 4 VO 2019/1020 is. Anders mogen deze producten niet in de handel worden gebracht. Voor meer info rondom de verschillende verantwoordelijkheden en rollen kunt u de website van het Ondernemersplein bekijken.

Er zijn 4 soorten (in de EU gevestigde) marktdeelnemers die kunnen optreden als de in artikel 4 VO 2019/1020 bedoelde marktdeelnemer: 

  • Een fabrikant.
  • Een importeur, wanneer de fabrikant niet in de Unie is gevestigd.
  • Een gemachtigde die over een schriftelijk mandaag van de fabrikant beschikt. Hierin wordt de gemachtigde aangewezen om de in artikel 4, lid 3 vermelde taken namens de fabrikant te verrichten.
  • Een fulfilmentdienstverlener met betrekking tot de door deze verlener behandelde producten, wanneer geen fabrikant, importeur of gemachtigde in de Unie gevestigd is. 

Fulfilmentdienstverleners

Een fulfilmentdienstverlener is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor een product wat wordt aangeboden in de EU ten minste twee van de volgende diensten aanbiedt, zonder eigenaar te zijn van de betrokken producten: opslag, verpakking, adressering, en verzending [zie artikel 3 lid 11 VO 2019/1020].

Toezicht op fulfilmentdienstverleners door de ILT

In samenwerking met Europese markttoezichtautoriteiten, nationale inspectiediensten en de Nederlandse Douane houdt de ILT risicogericht en informatie gestuurd toezicht. 

Het toezicht op fulfilmentdienstverleners bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Assessment.
  • Bedrijfsinspectie: beoordeling van systemen, processen en beheersingsmaatregelen.
  • Fysieke en digitale steekproef op producten en de voorraad
  • Herstelmaatregelen (indien nodig).

Om welke producten gaat het?