Vuurwerk

Vuurwerk is een pyrotechnisch artikel dat dient ter vermaak. In de Europese Pyrorichtlijn is vuurwerk ingedeeld in 4 categorieën.

 • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken (voorheen fop- en schertsvuurwerk)
 • Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
 • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
 • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik

In de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (RACT) is bepaald welk vuurwerk aan de consument beschikbaar mag worden gesteld en welk vuurwerk alleen voor professioneel gebruik is.

Toezicht door ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk op grond van de Europese Pyro-richtlijn en het Vuurwerkbesluit. Het doel van dit toezicht is het bevorderen van de veiligheid voor de consument. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht.

Het hele jaar door worden controles uitgevoerd door de ILT. Dat zijn onder meer controles op de productveiligheid van vuurwerk, op de in- en uitvoer en het voorhanden hebben van vuurwerk. Deze controles vinden plaats bij de importeurs, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.

Wanneer wordt vastgesteld dat vuurwerk niet aan de wettelijke eisen voldoet zal handhavend worden opgetreden. De ILT heeft hiertoe bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op:

 1. Productveiligheid van vuurwerk.
 2. Classificatie van vuurwerk
 3. Naleving meldingsplicht invoer, uitvoer en ter beschikking stelling van vuurwerk
 4. Transport van vuurwerk

Lanceerstandaarden
Vanaf 2018 mogen vuurpijlen alleen worden verkocht aan consumenten als tegelijkertijd een geschikte lanceerstandaard wordt meegeleverd. De vuurwerkimporteurs hebben de verantwoordelijkheid om stabiele lanceerstandaarden aan te bieden die aan de eisen voldoen. De ILT test vuurwerk en lanceerstandaarden die door importeurs op de Nederlandse markt zijn gebracht. De ILT test niet voorafgaand aan het op de markt brengen.

Productveiligheid

Een belangrijke taak voor de ILT is het onderzoeken van vuurwerk op productveiligheid. De productveiligheidseisen zijn bepaald door een Europese Richtlijn en uitgewerkt in 5 normbladen. Om de kwaliteit van het vuurwerk te beoordelen, worden inspecties van vuurwerk uitgevoerd en worden er steekproefsgewijs vuurwerkartikelen bemonsterd en onderzocht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

 • Soort en hoeveelheid kruit
 • Stabiliteit van het vuurwerkartikel
 • Schiethoek van vuurpijlen
 • Geluidsdrukniveau van de vuurwerkartikelen
 • Ontsteekvertraging
 • Blindgangers
 • Te laag ontploffen van knallading in “lucht”vuurwerk (bijv. vuurpijlen en batterijen)
 • CE-markering
 • Aanduidingen

Classificatie

Naast de productveiligheid wordt gecontroleerd of de classificatie die op het vuurwerk is aangegeven overeenkomt met de eigenschappen van dit vuurwerk. Deze classificatieonderzoeken (6C test) worden steekproefsgewijs uitgevoerd om te zien of Nederlands vuurwerk ook daadwerkelijk als klasse 1.4 kan worden vervoerd en opgeslagen.

Naleving meldingsplicht

De ILT ziet toe op de naleving van de meldingsplicht voor het binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van vuurwerk en het aan een ander ter beschikking stellen van vuurwerk. Deze handelingen moeten worden gemeld bij de ILT.

Transport van vuurwerk

Informatie over de eisen die aan het transport van vuurwerk worden gesteld vindt u op de pagina "Overige eisen aan specifiek vervoer".

Illegaal vuurwerk

In Nederland mogen niet-professionals alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur zelf vuurwerk afsteken. Dat doen zij in grote hoeveelheden. Dit heeft tot gevolg dat Nederland een enorme markt is voor vuurwerk. 

Gevaarlijk illegaal vuurwerk

Vuurwerk dat niet voldoet aan de productveiligheidseisen uit de Europese Pyrorichtlijn, niet of onjuist is geclassificeerd, niet of van een onjuiste CE-markering is voorzien of niet goed verpakt wordt getransporteerd is illegaal. Ook vuurwerk dat bestemd is voor professioneel gebruik, en in bezit (en gebruik) is van consumenten is illegaal.

Op grond van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving is de handel in gevaarlijk illegaal vuurwerk verboden: van het bestellen ervan door de particulier, de verkoop door webshops, het transport, het in bezit hebben tot en met het afsteken door de consument/de eindgebruiker.

Helaas komt er veel gevaarlijk illegaal vuurwerk in handen van consumenten. Het betreft zwaar vuurwerk dat absoluut niet bestemd is voor particulieren. Het gebruik van dergelijk vuurwerk kan zwaar lichamelijk letsel of zelfs erger tot gevolg hebben. Door de grote kracht van deze artikelen lopen niet alleen de afstekers en hun omgeving direct gevaar maar ook werknemers die beroepsmatig met dergelijk vuurwerk in aanraking komen. Denk hierbij aan medewerkers van bijvoorbeeld postpakketbedrijven.

Verantwoordelijkheid postpakketbedrijven

Webshops in het buitenland spelen een grote rol in de levering van illegaal vuurwerk. Veel illegaal vuurwerk wordt via internet besteld en vervoerd via reguliere post(pakket)distributiekanalen. Postpakketbedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het actief tegengaan en onderscheppen van illegaal vuurwerk via pakketpost. Het vuurwerk wordt immers door hen vervoerd. De ILT vraagt de postpakketbedrijven daarom verdachte pakketten actief op te sporen en uit de circulatie te nemen en dit ook aan de ILT te melden. Brancheorganisatie TLN heeft toegezegd om de bedrijven op dit punt te stimuleren. Zo worden bij veel postbedrijven gezamenlijk scans uitgevoerd en wordt informatie over webshops, verzenders en ontvangers met elkaar gedeeld. De inspectie informeert het personeel van de postpakketbedrijven over de aard en risico’s van het vuurwerk zelf en hoe daar mee om te gaan.

Samenwerking

De ILT werkt bij de aanpak van gevaarlijk illegaal vuurwerk samen met andere instanties, zoals de politie, de douane, Regionale Uitvoeringsdiensten, provincies en buitenlandse instanties.

Het meeste vuurwerk dat in Nederland tot ontbranding wordt gebracht komt uit China. Vuurwerkwebshops opereren veelal vanuit Polen en andere Oosteuropese landen. Met de overheden van deze landen heeft Nederland afspraken gemaakt over strenger toezicht.