CE-markering bouwproducten

De Europese Verordening bouwproducten (305/2011) schrijft voor dat bedrijven moeten aantonen welke prestaties hun bouwproducten leveren. Deze regels zijn van toepassing op 35 uiteenlopende productgebieden. In de brochure CE-markering op bouwproducten (zie: documenten) vindt u meer achtergrondinformatie.

CE-markering bouwproducten verplicht

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten bouwproducten waarvoor een zogeheten geharmoniseerde norm is opgesteld verplicht voorzien van een CE-markering. Aan die markering is een zogeheten prestatieverklaring gekoppeld, waarin eindgebruikers kunnen lezen welke prestaties het product levert voor de beoogde toepassing. Op basis van die informatie kunnen eindgebruikers producten onderling vergelijken.

Het is verboden om producten die niet onder de Verordening bouwproducten vallen van een CE-markering te voorzien. Ook is het niet toegestaan merktekens op producten te zetten die met een CE-markering kunnen worden verward. Dat betekent dat fabrikanten geen privaat keurmerk mogen gebruiken om iets over de eigenschappen van een bouwproduct te zeggen wanneer dat product onder de Verordening valt.

Geen geharmoniseerde norm? Europese beoordeling mogelijk

Fabrikanten kunnen voor bouwproducten waarvoor geen geharmoniseerde norm is vastgesteld vrijwillig een CE-markering en een prestatieverklaring opstellen aan de hand van een Europese technische beoordeling (European Technical Approval). Bouwproducten waarvoor geen geharmoniseerde norm en geen Europese technische beoordeling is opgesteld mogen niet worden voorzien van een CE-markering.

Rol van de ILT

De ILT ziet toe op de volledigheid en de juistheid van de informatie die fabrikanten en overige marktdeelnemers verstrekken. Ze controleert steekproefsgewijs of de eigenschappen van de bouwproducten overeenkomen met de waarde van de eigenschappen die de fabrikanten op de CE-markering vermelden. Ook controleert ze of het gebruik van een CE-markering al dan niet geoorloofd is.

Overtredingen van de regels voor CE-markering zijn een economisch delict. De ILT kan daar zowel bestuurs- als strafrechtelijk tegen optreden. Overtredingen zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een verplichte CE-markering en/of prestatieverklaring, vervalste testrapporten en prestaties van het product die niet overeenkomen met wat op de CE-markering staat.

Melden

Als u vermoedt dat een bedrijf de Verordening Bouwproducten (305/2011 EEG) overtreedt dan kunt u dit melden bij de ILT. Gebruik daarvoor het formulier Melding CE-markering bouwproducten.