Europese regels schrijven voor dat bedrijven moeten aantonen welke prestaties hun bouwproducten leveren. Er zijn talloze bouwproducten die aan deze regels moeten voldoen, die variëren van aluminiumconstructies en betonnen brugelementen tot waterleidingen en zonneschermen.

CE-markering bouwproducten verplicht

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten bouwproducten waarvoor een zogeheten geharmoniseerde norm is opgesteld verplicht voorzien van een CE-markering. Aan die markering is een zogeheten prestatieverklaring gekoppeld, waarin eindgebruikers kunnen lezen welke prestaties het product levert voor de beoogde toepassing. Op basis van die informatie kunnen eindgebruikers producten onderling vergelijken.

Het is verboden om producten die niet onder de verordening vallen (waarvoor geen geharmoniseerde norm is opgesteld) van een CE-markering te voorzien. Ook is het niet toegestaan merktekens op producten te zetten die met een CE-markering kunnen worden verward. Dat betekent dat fabrikanten geen privaat keurmerk mogen gebruiken om iets over de eigenschappen van een bouwproduct te zeggen wanneer dat product onder de verordening valt.

Geen CE-markering? Europese beoordeling mogelijk

Fabrikanten kunnen voor bouwproducten waarvoor geen geharmoniseerde norm is vastgesteld vrijwillig een CE-markering en een prestatieverklaring opstellen aan de hand van een Europese technische beoordeling (European Technical Approval). Bouwproducten waarvoor geen geharmoniseerde norm en geen Europese technische beoordeling is opgesteld mogen niet worden voorzien van een CE-markering.

Rol van de ILT

De ILT ziet toe op de volledigheid en de juistheid van de informatie die fabrikanten en overige marktdeelnemers verstrekken. Ze controleert steekproefsgewijs of de eigenschappen van de bouwproducten overeenkomen met de waarde van de eigenschappen die de fabrikanten op de CE-markering vermelden. Ook controleert ze of het gebruik van een CE-markering al dan niet geoorloofd is.

Handhaving door ILT

Overtredingen van de regels voor CE-markering zijn een economisch delict. De ILT kan daar zowel bestuurs- als strafrechtelijk tegen optreden. Overtredingen zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een verplichte CE-markering en/of prestatieverklaring, vervalste testrapporten en prestaties van het product die niet overeenkomen met de CE-markering.
 

Ontwikkelingen


ILT stuurt signaal naar BZK over onduidelijke toepasbaarheid NEN-norm voor stalen en aluminium constructieve onderdelen
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een signaal gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) over onduidelijkheid van de toepasbaarheid van een Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 1090-1 voor stalen en aluminium dragende constructieve onderdelen. De vraag is of een fabrikant een constructieve stalen dan wel metalen constructie moet voorzien van CE-markering nadat deze de fabriek verlaat als contractueel is vastgelegd dat hij ook de montage op de bouwplaats verzorgt? De ILT wil graag dat de Europese Commissie hierover een standpunt inneemt.

Wat betekent dit nu voor het markttoezicht?
Totdat er een Europees standpunt wordt ingenomen schort de ILT de handhaving op bij de volgende marktactiviteit: het door een fabrikant leveren van een gemonteerde constructieve metalen constructie welke onderdeel wordt van een bouwwerk, waarbij zowel de fabricage in de fabriek als de montage op de bouwplaats worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van deze fabrikant. Er kan in dit verband sprake zijn van inkopen door de fabrikant van constructieve metalen onderdelen en het inkopen van diensten om de montage van de constructie uit te voeren.

Het opschorten van handhaving heeft alleen betrekking op de hierboven beschreven situatie. Het betekent niet dat de ILT het toezicht op de NEN-EN 1090-1 opschort! In alle andere gevallen is het voor de ILT duidelijk dat metalen constructieve onderdelen en bouwpakketten onder het toepassingsgebied van de NEN-EN 1090-1 vallen. De ILT kan bij bedrijven die in deze bouwproducten handelen een inspectie uitvoeren, waarbij de ILT zal nagaan of zij zich houden aan de verplichtingen van de Verordening bouwproducten. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de ILT overgaan tot het opleggen van een maatregel.

De ILT ziet alleen toe op de Verordening bouwproducten. Constructies welke onderdeel gaan uitmaken van een bouwwerk, moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Hier ziet de gemeente op toe.