Ecodesign

Ecodesign maakt het mogelijk om de schadelijke milieueffecten van een product te beperken. Vanaf de ontwerpfase worden alle schakels in de levenscyclus van een product bekeken: vanaf de winning van grondstoffen tot het moment waarop het product wordt afgedankt en hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. De huidige eisen 'Sustainable product policy & ecodesign' gaan voornamelijk over de energie-efficiëntie van het product.

Toezicht door de ILT op ecodesign

Vanuit de Wet milieubeheer en de Europese regelgeving houdt de ILT toezicht op de naleving van ecodesigneisen voor onder meer  verlichting, warmtepompen en huishoudelijke elektronische apparaten. Dat doet de ILT door bij fabrikanten of importeurs te controleren of zij:

  • het product juist hebben beoordeeld (door onder meer een producttest);
  • het technische dossier op orde hebben. Daarin staat hoe en uit welke onderdelen het product is opgebouwd;
  • beschikken over de EU-verklaring van overeenstemming. Hierin staat aan welke Europese richtlijnen, verordeningen en normen het product voldoet;
  • het product hebben voorzien van de juiste CE-markering: hiermee geeft de  fabrikant of importeur aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
  • hun contactgevens op het product hebben vermeld;
  • het type-, serie- of badgenummer op het product hebben vermeld;
  • de eindgebruiker informeren over de prestaties van hun producten op het product zelf en op een openbare website; de prestaties kunnen over bijvoorbeeld energieverbruik gaan.

Als fabrikanten of importeurs niet voldoen aan de eisen dan kan de ILT hen verplichten om aan de eisen te voldoen. De inspectie kan ook besluiten om het product uit de markt te nemen. Zij werkt daarbij samen met de toezichthouders uit ander EU-lidstaten.

Om het toezicht op ecodesigneisen in Europa te verbeteren, ondersteunt de Europese Commissie samenwerkingsprojecten. De ILT neemt met 23 andere toezichthouders deel aan de gezamenlijke actie “EEPLIANT3” (2019-2023).

Als u vragen heeft over de interpretatie van algemene eisen van productwetgeving, zoals definities van marktdeelnemers of het op de markt brengen van producten kunt u de Blue Guide van de Europese Commissie raadplegen