Wet- en regelgeving

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op de woningcorporatiesector. Dit doet zij op grond van de Woningwet 2015 en de Wet Normering Topinkomens. Hierin staan de spelregels voor corporaties om hun maatschappelijke taak te vervullen.

Achtergrondinformatie over de regelgeving die van toepassing is op woningcorporaties vindt u op de website Woningmarktbeleid.nl. De relevante wet- en regelgeving vindt u in:

Evaluatie woningwet

De Woningwet is in 2019 geëvalueerd. Hierop wordt de wet en onderliggende regelgeving per 1 januari 2022 aangepast. Op  de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt u meer informatie over deze evaluatie.

Sinds deze wetswijziging focust een aantal onderdelen van de Woningwet zich meer op het doel, in plaats van regels op detailniveau. Dit geeft de Aw meer mogelijkheden voor maatwerk. En meer ruimte om het volkshuisvestelijk belang te betrekken in het toezicht. In verband met de gewijzigde Woningwet heeft de Aw beleidsregels opgesteld. Deze beschrijven hoe de Aw omgaat met de beoordelings- en beleidsruimte die de wet op onderdelen geeft.