Beleidsregels Autoriteit woningcorporaties

Beleidsregels beschrijven hoe de Autoriteit woningcorporaties (Aw) omgaat met de beoordelings- en beleidsruimte  ruimte die de wet op onderdelen geeft. 

Met de wijziging van de Woningwet worden op een aantal onderdelen regels op detailniveau vervangen door principes. De Aw krijgt daar meer mogelijkheden om vanuit vertrouwen de lokale omstandigheden mee te wegen. En meer ruimte om het volkshuisvestelijk belang te betrekken in de beoordeling. Dit komt maatwerk ten goede en geeft flexibiliteit in veranderende omstandigheden.

De beleidsregels beschrijven de criteria en omstandigheden die de Aw meeneemt in haar oordeelsvorming. Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Aangaan van verbindingen.
  • Zienswijze Geschiktheid en Betrouwbaarheid bij benoemingen.
  • Onverenigbare nevenfuncties.
  • Bedrijfsonroerend Goed (BOG).
  • Verkoop.
  • Fusies en splitsingen.