Hardheidsclausule Woningwet

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op woningcorporaties op basis van bepalingen uit de Woningwet. In bijzondere gevallen kan de Aw van een bepaling afwijken, of afwijking daarvan toestaan op grond van artikel 118a. 

Het gaat hier om ‘limitatief en dwingend geformuleerde bepalingen’. Dit betekent dat de hardheidsclausule alleen toepasbaar is wanneer sprake is van zogeheten ‘gesloten normen’. Als er sprake is van open normen, dan heeft de Aw al ruimte om lokale volkshuisvestelijke of andere bijzondere omstandigheden te betrekken in de afweging. Hiervoor heeft de Aw in sommige gevallen beleidsregels opgesteld.

Het afwijken of de afwijking toestaan kan als de Aw vindt dat strikte toepassing van de bepaling zou leiden tot onredelijke gevolgen. Of als strikte toepassing negatieve gevolgen heeft voor de volkshuisvesting. In artikel 118a wordt dit ‘een onbillijkheid van overwegende aard’ of ‘het minder gediend zijn van het belang van de volkshuisvesting’ genoemd.

Goedkeuring

Heeft uw aanvraag betrekking op een bepaling in de Woningwet met voorafgaande goedkeuring? Dan wordt de hardheidsclausule automatisch betrokken bij het besluit op die aanvraag. U hoeft dat niet apart aan te vragen.

Aanvraag toepassing hardheidsclausule

In overige gevallen kunt u de Aw vragen om de hardheidsclausule toe te passen. Dit doet u als u vindt dat strikte toepassing van een specifieke bepaling in de Woningwet in uw situatie leidt tot onredelijke gevolgen. Of als u vindt dat strikte toepassing van deze bepaling negatieve gevolgen heeft voor de volkshuisvesting.

Vereiste documenten

Bij uw aanvraag levert u de volgende informatie aan:

  • Op welk(e) artikel(en) in de Woningwet (en/of Btiv en Rtiv) heeft uw aanvraag betrekking?
  • Motiveer waarom in de lokale situatie strikte toepassing van dit artikel leidt tot onredelijke gevolgen, of waarom strikte toepassing negatieve gevolgen heeft voor de volkshuisvesting.
  • Licht toe welke activiteiten de woningcorporatie heeft ondernomen om het gewenste resultaat binnen de Woningwet te realiseren.
  • Zienswijze belanghebbenden.

Zo vraagt u toepassing van de hardheidsclausule aan

  1. Stuur de vereiste documentatie op naar ILT_Autoriteitwoningcorporaties_Hardheidsclausule@ilent.nl 
  2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan  de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
  4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
  5. De Aw  stuurt u en belanghebbenden een voornemen tot besluit voor een zienswijze.
  6. Na ontvangst van de zienswijze(n) ontvangt u een positief of negatief besluit

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.