Woningwet, Btiv en Rtiv

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op woningcorporaties op basis van de Woningwet.

Woningwet

De Woningwet trad in werking op 1 juli 2015. De eerste wijziging van de Woningwet was op 1 juli 2017. De meest recente wetswijziging is op 1 januari 2022.

Het doel van de laatste wetswijziging is om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de regelgeving te verbeteren. Dit gebeurt door meer mogelijkheden te geven voor lokaal maatwerk, ruimte voor meer risicogericht toezicht en administratieve lasten te beperken. Om dit te bereiken zijn detailregels en uitvoeringsvoorschriften geschrapt. Ook is de stapeling van dubbele waarborgen weggenomen en zijn regels eenvoudiger en duidelijker gemaakt.

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv)

In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) zijn de spelregels voor woningcorporaties uitgewerkt. Het Btiv vult de herziene Woningwet verder in. In het Btiv staan regels over de toelatingen, rechtsvormen, organisatie van corporaties, het bestuur en de financiering. Maar bijvoorbeeld ook regels over verkoop van vastgoed.

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv)

In de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv) zijn de Woningwet en het Btiv verder uitgewerkt. Deze ministeriële regeling bevat onder andere regelgeving voor de boekhouding van corporaties.

Handhaafbaarheidstoetsen

Voor nieuwe wet- en regelgeving voert de Aw handhaafbaarheidstoetsen uit.

Aanwijzingen op basis van de Woningwet

In bijzondere gevallen kan de minister van BZK de Aw vragen om wet- en regelgeving niet (volledig) toe te passen. Hiervoor geeft de minister dan een aanwijzing op basis van de Woningwet.

Wet goed verhuurderschap

Per 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Artikel 2 van deze wet is van toepassing op woningcorporaties. De Aw houdt toezicht op artikel 2 van de Wet goed verhuurderschap. Dit is bepaald in artikel 46a van de Woningwet.