Luchtverontreinigende stoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op drie categorieën van luchtverontreinigende stoffen.

Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen

Beide gassen worden veelal gebruikt als koudemiddel in een koel- of vriesinstallatie, ook in brandbeveiligingsinstallaties, hoogspanningschakelaars en als grondstof. De ozonlaagaantastende stoffen leiden ertoe dat UV-B-straling minder goed wordt geabsorbeerd. Verhoogde blootstelling aan straling levert risico’s op voor mens en natuur. Gefluoreerde broeikasgassen zijn debet aan de opwarming van de aarde. Op Europees niveau zijn regels gesteld om de emissies van deze stoffen te verminderen.

Brandstoffen bestemd voor het wegverkeer en scheepvaart

Brandstoffen bestemd voor wegvervoer, binnenvaart, pleziervaart, land- en bosbouwmachines moeten voldoen aan samenstellingseisen. Op Europees niveau is per stof aangegeven wat de concentratie daarvan mag zijn, met name om de luchtverontreiniging te beperken. Bij brandstoffen voor zeeschepen mag het zwavelgehalte van de gebunkerde brandstof met het oog op het voorkomen van met name zure regen niet boven een Europees vastgestelde waarde komen.

Vluchtige Organische Stoffen

Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn stoffen die gemakkelijk verdampen en schade toe kunnen brengen aan mens (schildersziekte) en milieu (klimaatverandering, zure regen, (zomer)smog). Om deze reden is er wetgeving ontwikkeld om de uitstoot van deze stoffen te verminderen.De ILT heeft een toezichthoudende taak op het terrein van verven en vernissen. Het VOS-gehalte dat nog in verven en vernissen mag zitten die op de markt worden gebracht mag niet meer zijn dan de maximum vastgestelde concentratie.