Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen

De Europese regelgeving op het gebied van ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen stelt eisen aan het handelsverkeer en het gebruik van deze stoffen. Doel is voorkomen en beperken van uitstoot.

Toezicht

De Europese Unie heeft met het oog op de risico’s regelgeving voor de productie, handel en het gebruik ervan opgesteld. De regelgeving stelt ook eisen aan de lidstaten op het gebied van toezicht. In Nederland ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de regelgeving. Ze doet dat samen met de Douane (import en export) en gemeenten en provincies (toezicht stationaire koelinstallaties). De ILT stelt elk jaar op basis van een risicoanalyse een inspectieplan op.

Op welke partijen ziet de ILT toe?

De ILT controleert binnen de totale groep van ondernemingen die te maken hebben met de handel in of het gebruik van ozonlaagafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen. Daarin zijn de volgende partijen te onderscheiden:

  • Producenten en handelaren in ozonlaagaantastende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen of producten en apparaten die deze stoffen bevatten (bijvoorbeeld koudemiddelen, industriële en medische gassen).
  • Gebruikers van stationaire koel- en vriesinstallaties, brandbeveiligingssystemen en hoogspanningsschakelaars (vaste installaties in bijvoorbeeld koelhuizen) en mobiele koelinstallaties (bijvoorbeeld die in vrachtauto’s voor koeltransporten).
  • Installatie- en onderhoudsbedrijven van bovengenoemde installaties.
  • Exameninstellingen (waar installateurs een diploma kunnen halen) en keuringsinstanties (die certificaten verstrekken aan installatie- en onderhoudsbedrijven).
Vermindering uitstoot F-gassen en Ozonlaag-afbrekende gassen

Melden

Lekverlies van koudemiddel uit een stationaire koelinstallatie

Als bevoegd gezag is elke Gemeente of Provincie of hun Omgevingsdienst / Regionale Uitvoeringsdienst verplicht om de ILT op de hoogte te stellen van lekverlies van koudemiddel uit een stationaire koelinstallatie. Om dit te melden gebruikt u het formulier Melding lekverlies stationaire koelinstallatie

Onjuiste certificaten en diploma's

Het is niet toegestaan om zonder diploma of bedrijfscertificaat of zonder aan de richtlijnen te voldoen werkzaamheden aan genoemde installaties te verrichten. Constateert u dat dat toch gebeurt, dan kunt u daar melding van maken bij de ILT. Vul dan het formulier Melding afwijking van diploma- of certificaatplicht koudemiddelen in.

Illegale handel in ozonlaagafbrekende stoffen en F-gassen

Ook verboden handel in ozonlaagaantastende stoffen en F-gassen of een vermoeden daarvan kunt u melden bij de ILT.

Regelgeving

De belangrijkste Europese verordeningen op dit gebied zijn de Verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen (F-gassenverordening 2024/573) en de Verordening betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen (Ozone Depleting Substances 2024/590). Aan deze verordeningen zijn diverse nationale besluiten en regelingen gekoppeld, die een uitwerking van de regels voor Nederland geven. De belangrijkste zijn het Besluit en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. 

Een uitgebreid overzicht van de geldende wet- en regelgeving op dit terrein vindt u op Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).