IMDG-inspecties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee voldoet aan de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen. De IMDG-code (International Maritime Dangerous Goods Code) van de International Maritime Organization (IMO) is hier een onderdeel van. 

Read this page in English

De ILT controleert bij bedrijven die gevaarlijke stoffen over zee vervoeren of laten vervoeren. Ook bezoeken inspecteurs schepen aan de kade en controleren ze lading op zeehaventerminals. Om veilig te werken, voert de ILT eerst een gasmeting in de container uit. Als de situatie veilig is, volgt de inspectie. In en vanuit Nederlandse havens inspecteert de ILT 3 soorten vervoer:

  • Containers (scheepstransporten)
  • Roro (roll-on-roll-off, zoals geladen vrachtwagens op schepen)
  • Offshore (vervoer van en naar boorplatforms)

Soorten inspecties gevaarlijke stoffen

Maatregelen bij overtreden IMDG-code

Ziet de ILT bij een inspectie een overtreding van de IMDG-code? Dan mogen inspecteurs van de ILT bestuurs- en strafrechtelijke stappen nemen. Een overzicht daarvan staat op de webpagina Interventiestrategie gevaarlijke stoffen zeevaart.

Veelvoorkomende en eenvoudige overtredingen krijgen een ‘Lik Op Stuk’-verbaal. Hierbij geeft de Officier van Justitie een geldboete.

Tips

Een aantal tips voor vervoerders:

  • Maak gebruik van de richtlijnen vanuit de IMO voor het juist vastzetten van lading in containers en trailers, de CTU Code.
  • Zorg bij het vullen van tanks voor de juiste controles van de geschiktheid van de tank, de kwaliteit van de afsluiters en een juiste vullingsgraad.
  • Zorg dat bij ontvangst controles worden uitgevoerd op het voldoen de vervoerswetgeving en richt terugkoppeling in als er afwijkingen worden vastgesteld. Problemen die niet zichtbaar worden gemaakt, blijven bestaan. 

Gaat het toch mis?

Dan meldt u een ongeval of incident aan de ILT, via het online meldformulier Melding voorval/ongeval transport gevaarlijke stoffen binnenvaart, zeevaart, spoor en weg.