Toezicht drinkwatervoorziening

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de openbare drinkwatervoorziening. Dat gaat over de kwaliteit van drinkwater, de leveringszekerheid en over de doelmatigheid van de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk op basis van de Drinkwaterwet en de regelingen die daaronder vallen.  

Veiligheid

Het toezicht op de drinkwatervoorziening richt zich vooral op het veiligstellen (borging) van de openbare drinkwatervoorziening. De ILT heeft daarbij bijzondere aandacht voor de wijze waarop de bedrijven hun wettelijke taken inrichten en waarborgen en hoe zij daarbij omgaan met risico’s. De ILT hanteert bij haar toezicht een risicogerichte en toekomstgerichte benadering. Op deze manier werkt de ILT aan meer effectief en preventief toezicht.

In het toezicht op de drinkwatersector houdt de ILT zicht op ontwikkelingen en uitdagingen bij drinkwaterbedrijven. De ILT kijkt ook naar risicomaatregelen, bijvoorbeeld bij het toezicht op leveringsplannen. Als het nodig is vinden er gerichte (thematische) onderzoeken plaats. Daarnaast voert de ILT reguliere inspecties uit en vinden er audits of reality checks plaats.

Drinkwaterkwaliteit

Het Nederlandse drinkwater wordt in het belang van de volksgezondheid intensief gecontroleerd. Jaarlijks gaat het om ongeveer een half miljoen analyses. Met ondersteuning van het RIVM beoordeelt de ILT de resultaten van dit wettelijke meetprogramma. De resultaten hiervan rapporteert de ILT jaarlijks in de rapportage drinkwaterkwaliteit.

Voor een aantal micro-organismen is het niet mogelijk om concentraties te meten die van belang zijn voor de gezondheid. Drinkwaterbedrijven die oppervlaktewater gebruiken om drinkwater te maken, stellen daarvoor een Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD) op. Het RIVM geeft hierbij advies. De ILT beoordeelt deze analyse. Hoe een analyse in zijn werk gaat, staat in het Richtsnoer Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD)