Toezicht drinkwatervoorziening

De manier waarop de ILT toezicht houdt is sterk veranderd. De wijze van toezicht houden beweegt mee met maatschappelijke ontwikkelingen. Er is ruimte voor reflectie en risico-onderzoek. De ILT houdt niet alleen toezicht op procedures, maar kijkt ook naar de manier van besturen. Hebben de verschillende partijen die het drinkwaterbedrijf besturen voldoende contact? Hebben ze overeenstemming over het behalen van doelen?

Audits en reality checks

Of drinkwaterbedrijven de Drinkwaterwet naleven toetst de ILT door audits en 'reality checks'. Deze onderzoeken richten zich op een specifiek onderwerp. Bij audits kijkt de ILT of aan de wettelijke vereisten is voldaan. Bijvoorbeeld of het drinkwaterbedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO-9001-norm gebruikt, en of dit systeem gecertificeerd is.

Met 'reality checks' toetst de ILT de processen in de kwaliteitsmanagementsystemen op gebruik in de praktijk. Denk aan de vervanging van de leidingnetten van drinkwaterbedrijven. Is hier een beleid voor afgesproken en wat is hiervan terug te vinden?

Toezicht op besturing

Toezicht op besturing past bij een professionele werkwijze in de drinkwatersector. Besturingstoezicht is gericht op besturing, uitvoering en waarborging van de publieke taak. Er is aandacht voor het samenspel tussen bestuur, raad van commissarissen (RvC) en aandeelhouders. Hoe is de relatie tussen deze partijen? Welke visies op intern toezicht en eigenaarschap hebben zij? Hoe is het risicomanagement ingericht, en hoe gaat men er in de praktijk mee om?

Met deze focus komen eventuele knelpunten sneller naar boven. Dit versterkt de signalerende rol van de ILT. De ILT blijft ook toezicht houden op de kwaliteit van het drinkwater en de totstandkoming van de drinkwatertarieven volgens de vernieuwde visie op toezicht.

Deze nieuwe vorm van toezicht betekent een verandering voor de toezichthouder en voor de drinkwaterbedrijven. Duidelijkheid over de kaders blijft belangrijk. Daarom is in samenspraak met Vewin en drinkwaterbedrijven besloten een toezichtkader te ontwikkelen. In dit toezichtkader legt de ILT het toezicht op besturing helder uit, en geeft de ILT duiding aan het huidige wettelijke kader.

Analyse van infectierisico’s

Het Nederlandse drinkwater wordt regelmatig beoordeeld op microbiologische infectierisico’s. Deze risico’s worden berekend met een kwantitatieve risicoanalyse. Dat gaat met microbiologische parameters, zoals bacteriofagen, campylobacter, cryptosporidium, giardia en (entero-)virussen. Grondwater krijgt een kwalitatieve risicoanalyse.

Is het infectierisico in de analyse groter dan 1 infectie per 10.000 mensen per jaar, dan moet het drinkwaterbedrijf de ILT informeren. Het drinkwaterbedrijf bespreekt welke maatregelen nodig zijn en vraagt bij de beoordeling van een analyse advies aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hoe een analyse in zijn werk gaat, vindt u in het Richtsnoer Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD)