Andere taken voor drinkwatervoorziening

Naast de verschillende vormen van toezicht op de drinkwatervoorziening, voert de ILT ook andere taken uit. Deze taken hebben raakvlakken met de taak toezicht houden. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu en bodembeheer bij andere overheidsorganisaties.

Omgevingsvergunning

Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van grote bedrijven adviseert de ILT provincies en gemeenten op het gebied van milieu en externe veiligheid. Want hier raken de belangen van bronnen voor drinkwater die van andere overheidstaken. De ILT kan bezwaar of beroep instellen als het advies niet wordt overgenomen.

Ondersteuning provincies en gemeenten

Provincies hebben milieutaken, zoals toezicht houden op de emissie van stoffen door grote productiebedrijven. De uitstoot van bepaalde stoffen vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater. De ILT ondersteunt de provincies en gemeenten in de uitvoering van het toezicht.

Bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit is vastgelegd hoe duurzaam bodembeheer eruit ziet. Als de bodem vervuilt, kan die vervuiling ook in het grondwater en oppervlaktewater terecht komen. Drinkwater komt uit beide bronnen. De ILT behandelt overtredingen tegen dit besluit, bijvoorbeeld als in de bouw vervuiling door bagger, bouwgrond of bouwstoffen optreedt. Ook grijpt de ILT in als bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen of de aanleg van bodembeschermende voorzieningen iets niet klopt.