Periodieke rapportages

Jaarlijks rapporteert de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Eerste en Tweede Kamer over de kwaliteit van het drinkwater. Ook presenteert de ILT een vergelijking tussen de prestaties van drinkwaterbedrijven. De derde periodieke rapportage gaat over de beoordeling van de drinkwatertarieven.

Rapportage drinkwaterkwaliteit

Jaarlijks rapporteert de ILT aan de Eerste en Tweede Kamer over de kwaliteit van het drinkwater. In het jaarrapport staan de resultaten uit de wettelijke meetprogramma’s van de drinkwaterbedrijven. Ook rapporteert de ILT over normoverschrijdingen naar aanleiding van klachten, werkzaamheden of incidenten. Als er ontheffingen zijn verleend voor de inname van oppervlaktewater, staan ook die in het rapport.

Drinkwaterkwaliteitsrisico’s zoals legionella en loden leidingen krijgen bijzondere aandacht. Bij deze rapportage krijgt de ILT advies van het RIVM.

Prestatievergelijking van drinkwaterbedrijven

Het is wettelijk verplicht om elke 3 jaar een prestatievergelijking van drinkwaterbedrijven te maken. De ILT volgt voor de prestatievergelijking een door de minister goedgekeurd protocol. De prestatievergelijking is gebaseerd op 4 criteria:

  • kwaliteit van het geleverde drinkwater
  • klantenservice
  • milieuaspecten van de drinkwatervoorziening
  • kostenbeheersing en onderzoek & ontwikkeling

Meer informatie vindt u in deze documenten:

Protocol Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2022

Jaarverslag drinkwaterkwaliteit 2020

Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015

Beoordeling drinkwatertarieven

De ILT houdt toezicht op de doelmatigheid van de drinkwatervoorziening. Daarbij hoort toezicht op de berekening van de drinkwatertarieven en op de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. Zo krijgt de ILT inzicht in de kostenopbouw van de drinkwatertarieven en de gerealiseerde opbrengsten over de wettelijke drinkwateractiviteiten. De ILT vraagt bij de beoordeling van deze gegevens advies aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bij de beoordeling gaat het om de eisen van kostendekkendheid, transparantie en non-discriminatie. De consument heeft als afnemer weinig keus, het drinkwaterbedrijf heeft een unieke positie. De consument mag niet de dupe worden van de monopoliepositie van het drinkwaterbedrijf. De resultaten van deze tariefbeoordeling worden jaarlijks in een brief aan de Kamer gestuurd.

Bedrijfsverslagen

Het tarieftoezicht mag de levering van goed drinkwater of de continue levering ervan niet in de weg staan. Alle kosten die nodig zijn om duurzaam en veilig drinkwater te leveren, moeten door het tarief zijn gedekt. Dat betekent dat drinkwaterbedrijven moeten investeren om ook op de lange termijn goed drinkwater te leveren.

De ILT beoordeelt daarom de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. Bedrijfsverslagen geven inzicht in de gemaakte kosten, zoals opbrengsten en waarde van bezittingen over het afgelopen jaar, en vermogenskosten. De drinkwaterbedrijven mogen de wettelijk toegestane vermogenskosten (WACC) en het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen niet overschrijden.