Chemische stoffen en mengsels

Op grond van Europese verordeningen zijn bedrijven in de EU-lidstaten onder meer verplicht informatie te verstrekken over de risico’s van de chemicaliën die ze produceren, importeren of verhandelen en ze juist te verpakken. Daarnaast stellen de regels beperkingen aan de im- en export en het op voorraad houden van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen.

Om welke verorderingen gaat het?

4 Europese verordeningen spelen een belangrijke rol:

  • Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH genaamd).
  • Indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen (Classification, Labelling and Packaging: CLP).
  • In- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (Prior Informed Consent, PIC ).
  • Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s). Dit zijn stoffen die lang in het milieu aanwezig blijven, zich ophopen in levende organismen en een risico vormen voor volksgezondheid en milieu. Heeft u meer dan 50 kilo aan POP-stoffen op voorraad? Dan moet u dit melden bij de ILT.

Een aparte helpdesk en de website Chemische stoffen goed geregeld! ondersteunen bedrijven die aan de regelgeving voor REACH willen voldoen.

Verschillende toezichthouders werken samen

De ILT werkt samen met andere inspecties en controleert samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven voldoende op de hoogte zijn van de regelgeving en zich eraan houden. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen en de Douane zijn bij het toezicht betrokken.