Brandstoffen en voertuigen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevordert dat afvalstoffen op een juiste manier worden verwerkt. De inspectie wil daarmee schade voor mens en milieu voorkomen of beperken.

De ILT wil verspilling van schaarse grondstoffen en ‘dump’ van Nederlands afval in niet-OESO landen voorkomen en een juiste verwerking van gevaarlijke afvalstoffen bevorderen. Niet-OESO landen hebben vaak geen goede structuur om het afval op een juiste wijze te verwerken.

Voertuigen

In dit kader publiceerde de ILT eind 2020 over de kwaliteit van afgedankte voertuigen die vanuit Nederland op transport gaan naar Afrika: “Veel auto’s en busjes die vanuit Nederlandse havens naar Afrika op transport gaan, zijn sterk verouderd. Ze hebben een lage-emissieklasse, meestal een ongeldige APK en er zijn vaak problemen met de katalysator of het roetfilter”.

De gevolgen van de export zijn voor Afrika zijn groot: hogere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2 met gezondheids- en milieurisico’s als resultaat. En als voertuigen van slechte kwaliteit daar op de weg komen, zorgen ze voor onveilige situaties. Voor Nederland betekent de export van dit type voertuigen verlies van waardevolle grondstoffen.

Brandstoffen

De ILT toetst of Nederlandse bedrijven brandstoffen produceren volgens de REACH- en afvalregelgeving en het Besluit brandstoffen luchtkwaliteit. De ILT richt zich daarbij zowel op brandstoffen voor voertuigen, als op scheepsbrandstoffen.

De kwaliteit van brandstoffen voor voertuigen binnen Europa is de afgelopen jaren stap voor stap sterk verbeterd. De kwaliteit van de benzine bestemd voor de Afrikaanse markt is van lagere kwaliteit. Deze brandstoffen waarvan het gebruik in Europa -op grond van gezondheidsrisico’s- onverantwoord wordt gevonden, worden geëxporteerd omdat de ontvangende landen niet dezelfde normen stellen.

Medio 2018 publiceerde de ILT de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van brandstoffen die bestemd zijn voor de Afrikaanse markt. Het merendeel van de onderzochte bedrijven voldeed niet aan de REACH regelgeving. Onder meer op het punt van het juist beschrijven en registreren van de eigenschappen, beoogde toepassing en risico’s van stoffen. Dit leidde tot onvoldoende inzicht in de samenstelling en risico’s van de blendstocks. Partijen die ermee moesten werken hadden deze inzichten niet en konden daardoor ook niet de juiste beschermingsmaatregelen nemen.

Stookolie voor zeeschepen

De kwaliteit van stookolie is al jaren een punt van zorg en politiek/maatschappelijke aandacht. Ten aanzien van stookolie voor zeeschepen constateerde de inspectie dat hierin vaak restanten van productieprocessen uit raffinaderijen en chemische industrie worden verwerkt. Omdat niet nauwkeurig wordt bijgehouden wat in de mengsels gaat, kan stookolie ontstaan die bij op- en overslag en bij verbranding een onbekend risico vormt voor mens en milieu.

Effecten van brandstofkwaliteit op emissiesystemen van voertuigen en het milieu

In 2021 publiceerde de ILT een onderzoek dat TNO in opdracht van de inspectie uitvoerde: Petrol fuel quality and its effects on the vehicle technology and the environment. Het onderzoek geeft inzicht in de effecten van brandstofkwaliteit op emissiesystemen van voertuigen en op het milieu. TNO concludeert dat de samenstelling van de brandstoffen niet alleen effect heeft op de leefomgeving; de hoge concentraties zwavel en mangaan schaden ook de werking van de emissiesystemen van voertuigen. Katalysatoren gaan stuk door de samengestelde brandstoffen; dit vergroot ongefilterde uitstoot van schadelijke stoffen.