Melden voorraad POP-stoffen

Heeft u meer dan 50 kilo aan POP-stoffen op voorraad? Dan moet u dit melden bij de ILT. Gebruik hiervoor het digitale meldformulier. Heeft u meerdere opslaglocaties? Gebruik dan voor iedere opslaglocatie een apart meldformulier.

Wat zijn POP-stoffen?

POP’s zijn persistente organische verontreinigende stoffen die lang in het milieu aanwezig blijven. Ze hopen zich op in levende organismen en vormen een risico voor onze gezondheid en het milieu.

Wanneer moet u POP-stoffen melden?

In bijlage I en II van de POP-verordening (EU 2019/1021) staan de POP-stoffen die u moet melden. U moet een melding doen wanneer u binnen uw voorraad in totaal meer dan 50 kilo van de genoemde POP-stoffen opgeslagen heeft. Dit doet u volgens artikel 5, lid 2 van de POP-verordening. Gebruik hiervoor het digitale meldformulier Melding voorraad persistente organische verontreinigde stoffen (POP-verordening).

U moet binnen een jaar een melding doen nadat de verplichting geldt. U moet dit ieder jaar herhalen, tot u de POP-stof niet meer gebruikt of op voorraad heeft. In bijlage I en II van de POP-verordening staat ook vanaf wanneer u een POP-stof niet meer mag gebruiken of op voorraad mag hebben.

Wat is de POP-verordening?

In de POP-verordening staan regels voor het gebruiken en op voorraad houden van gevaarlijke chemische POP-stoffen. De POP-verordening trad op 16 juli 2019 in werking. Bij de POP-verordening hoort de uitvoeringsregeling die intrad op 14 december 2019.

Beheer van POP-stoffen

Wanneer u POP-stoffen op voorraad heeft, moet u maatregelingen nemen om de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Hiervoor zijn voorwaarden en vereisten vastgelegd voor Brzo-bedrijven in de richtlijn 2012/18/EU.