Toezicht chemicaliën - REACH

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert inspecties uit bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen of het doorgeven daarvan aan gebruikers. Hiermee verhoogt de inspectie de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen.

Via een veiligheidsinformatieblad geeft elk bedrijf aan zijn klanten in de keten door hoe zij veilig met een bepaalde gevaarlijke stof of een mengsel van stof kunnen werken.

Bescherming tegen chemische stoffen

1 op de 3 bedrijven werkt met chemische stoffen en 1 op de 4 werknemers wordt hieraan regelmatig blootgesteld. Het is daarom heel belangrijk dat bij het gebruik van deze stoffen mens en milieu zo goed mogelijk worden beschermd. De Europese REACH- en CLP-regelgeving biedt hiervoor het wettelijke kader.

Verbetering kwaliteit veiligheidsinformatiebladen nodig

Sinds de invoering van de REACH- en CLP-regelgeving in 2007 en 2009 is de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen verbeterd. Maar nog steeds zien de ILT, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) veel fouten in deze bladen. De ontvanger van gevaarlijke stoffen wordt daardoor onvoldoende of onjuist geïnformeerd over de gevaaraspecten van de stoffen en mengsels. Zo ontstaan risico’s voor mens en milieu.

Veiligheidsinformatiebladen aanpassen vóór 1 januari 2023

Leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels kunnen tot 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB) aanpassen. De eisen voor VIB’s zijn op 18 juni 2020 gewijzigd, waardoor leveranciers alle bladen moeten aanpassen. In 2023 controleren de ILT, NVWA en de NLA of de VIB’s voldoen aan de nieuwe eisen.

Nanodeeltjes in product

De nieuwe eisen staan in Verordening (EU) 2020/878 en gaan onder andere over (sub)rubrieken die leveranciers moeten toevoegen aan het blad. Leveranciers moeten aangeven of er nanodeeltjes in producten zitten. In dat geval moet in rubriek 1 staan dat het een nanovorm is of deel uitmaakt van het mengsel. Nanovorm is een algemene term voor deeltjes die 1 tot 100 nanometer lang zijn. Ze kunnen bolvormig, langwerpig, plaatvormig of een veelzijdige vorm hebben.

In andere rubrieken moet informatie staan over bepaalde basiseigenschappen zoals de deeltjeskenmerken, oplossnelheid en gegevens over het samenklonteren en uitzakken van de deeltjes in een vloeistof. Ook moeten leveranciers de specifieke gevaren van de nanovorm en de nodige maatregelen voor het beschermen van het milieu en de gezondheid van de werknemer vermelden.

Overige wijzigingen in VIB

Andere wijzigingen in de VIB’s zijn bijvoorbeeld:

  • De informatieverplichting over stoffen met hormoonverstorende eigenschappen.
  • Als dit vereist is: Het opnemen van een uniek identificatienummer (UFI = Unique Formula Identifier). Hiermee krijgt de arts van de spoedeisende hulp bij het nationale vergiftigingsinformatiecentrum gericht advies over de behandeling van een patiënt in contact is gekomen met het product.
  • De eis om het toegelaten gebruik en de voorwaarden te vermelden waaronder de gebruikers een geautoriseerde stof mogen toepassen.

Risico’s voor mens en milieu voorkomen

Het veiligheidsinformatieblad is het belangrijkste document van een leverancier van gevaarlijke stoffen en mengsels om afnemers te informeren over een veilig gebruik. Met deze informatie kunnen werknemers die met de chemische stoffen omgaan en degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, maatregelen nemen om incidenten en blootstelling te voorkomen. De inspectiediensten zien regelmatig fouten in de bladen. Hierdoor wordt de gebruiker van gevaarlijke stoffen onvoldoende of onjuist geïnformeerd over de gevaren van de stoffen en mengsels die aan hen geleverd worden. Daardoor ontstaan risico’s voor mens en milieu.

Praktische informatie

Wilt u praktische informatie om te zien hoe uw bedrijf kan voldoen aan de regels? Kijk dan op de pagina Praktische hulp en checklists voor bedrijven.