Regels voor toewijzen

Woningcorporaties moeten betaalbare huurwoningen verhuren aan mensen met lagere inkomens. Ook moeten ze zich houden aan regels voor toewijzen. Deze regels zorgen ervoor dat de financiële bijdrage van de Staat via goedkope huisvesting terechtkomt bij huishoudens die dat het hardst nodig hebben. De EU stelt voorwaarden aan Nederland om staatssteun te mogen verstrekken.

Om in aanmerking te blijven komen voor staatssteun moeten corporaties onder andere aan de toewijzingsnorm voldoen. Zij moeten ten minste 92,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep. Ook moeten zij passend toewijzen. Dit is het zorgen dat mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur.

Jaarlijkse toetsing

Op grond van de Woningwet beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) jaarlijks in hoeverre woningcorporaties vrijgekomen sociale huurwoningen op een juiste wijze hebben toegewezen. Getoetst wordt of de woningen zijn toegewezen aan personen die daar wel voor in aanmerking komen, gelet op hun huishoudinkomen. De Aw toetst dit aan de hand van jaar- en volkshuisvestingsverslagen, de verantwoordingsinformatie (dVi), het accountantsverslag en de assurance-rapporten. Elk jaar vóór 1 december ontvangt iedere corporatie van de Aw de beoordeling voor de staatssteunregeling over het voorgaande verslagjaar. Het oordeel over de passendheidsnorm is ook in deze brief opgenomen.