Vastgoed

De belangrijkste taak van woningcorporaties is het bouwen, verhuren en beheren van betaalbare sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Corporaties hebben ook ander vastgoed, dat bijdraagt aan de voorzieningen en leefbaarheid in de wijk. In de wet staat welke activiteiten corporaties op het gebied van volkshuisvesting mogen uitvoeren.

Maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed

Maatschappelijk onroerend goed zijn gebouwen die een maatschappelijke bestemming hebben en passen binnen het werkdomein van een woningcorporatie. Een woningcorporatie kan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedkeuring vragen voor het bouwen of verwerven van vastgoed met een maatschappelijke bestemming. Het gaat daarbij om maatschappelijk vastgoed dat niet in bijlage 2 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) staat.

Ook kleinschalig bedrijfsmatig vastgoed kan onder voorwaarden een volkshuisvestelijke activiteit zijn. Herontwikkelt een corporatie bedrijfsmatig vastgoed en gaat de huidige verhuur tijdelijk door? Dan moet de corporatie vooraf toestemming vragen aan de Aw.

Niet-DAEB-werkzaamheden

Huurwoningen met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens, koopwoningen en bedrijfsmatig vastgoed zijn geen kerntaak van woningcorporaties. Soms wil een woningcorporatie deze niet-DAEB-werkzaamheden uitvoeren. In verband met het vervallen van artikel 44c Woningwet heeft u geen toestemming nodig voor het uitvoeren van niet-DAEB-werkzaamheden. Deze werkzaamheden moeten wel binnen het gebied van de volkshuisvesting passen.

Verkoop van vastgoed

Voor het verkopen van onroerend goed zijn specifieke regels. bepaalde verkopen vraagt u vooraf goedkeuring aan bij de Aw.

Handboek marktwaardering

Woningcorporaties en hun dochtermaatschappijen moeten voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Het Handboek marktwaardering ondersteunt de toegelaten instellingen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Veel corporaties zijn bezig met verduurzaming van hun vastgoed. In de Woningwet staat hoe corporaties om kunnen gaan met verduurzaming.