Voorgenomen niet-DAEB werkzaamheden

Woningcorporaties hadden voor het investeren in niet-DAEB-werkzaamheden toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Deze vereiste toestemming is per 1 januari 2021 opgeschort voor 3 jaar, tot 1 januari 2024. Ook de markttoets die onderdeel uitmaakt van deze toestemming vervalt tijdelijk.

Heeft uw corporatie plannen voor niet-DAEB werkzaamheden?

Wil een woningcorporatie binnen die 3 jaar starten met niet-DAEB-werkzaamheden? Dan hoeft zij hiervoor dus geen goedkeuring te vragen bij de Aw. De werkzaamheden moeten nog wel binnen het gebied van de volkshuisvesting passen, zoals bedoeld in artikel 45 van de Woningwet.

Om te zorgen dat duidelijk is dat dit voornemen is ontstaan voor het einde van de opschorting, moet dit openbaar en kenbaar zijn gemaakt. Corporaties kunnen hun plannen kenbaar maken via de dPi, de lokale prestatieafspraken of de jaarrekening. Het vastleggen van plannen in de dPi biedt daarvoor de meeste duidelijkheid, omdat die plannen in de regel concreter zijn. Maar ook lokale prestatieafspraken kunnen voldoen, als zij voldoende specifiek zijn.

Opschorten markttoets

Het opschorten van de markttoets stimuleert de inzet van niet-DAEB-middelen van woningcorporaties. Dat betekent dat zij extra kunnen investeren in het middenhuursegment, sociale koop en gemengde projecten (sociaal en middenhuur) vanuit het niet-DAEB-vermogen.

Wat gebeurt er na opschorting?

Per 1 januari 2024 geldt een vereenvoudigde markttoets (marktverkenning) op basis van de Wet maatregelen middenhuur. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om de opschorting te verlengen tot 1 juli 2025.