Verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed

Verkoopt een woningcorporatie onroerende zaken? Dan kan maatschappelijk vermogen weglekken. Ook kan dit schadelijk zijn voor de huurdersbelangen. Om deze weglek en schade te voorkomen, moet u volgens de wet voor bepaalde verkopen vooraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Let op: Per 1 januari 2024 zou het Btiv wijzigen ten aanzien van verkoopregels en grondposities. Dit is uitgesteld tot 1 juli 2024. Deze wijziging houdt een uitbreiding in van de aanbiedingsplicht die corporaties op grond van de huidige verkoopregels al hebben.

Gebruik de regelhulp

U kunt ook de regelhulp verkoop vastgoed gebruiken. Deze regelhulp helpt woningcorporaties om te bepalen of zij voor verkoop van hun vastgoed goedkeuring moeten vragen aan de Aw.

Verkoop aan een wooncoöperatie

Wilt u vastgoed verkopen aan een wooncoöperatie? Dan is de beleidsregels experiment verkoopregels wooncoöperaties tot 1 juli 2025 van toepassing. 

Geen goedkeuring vereist, wel verantwoording jaarverslag

Verkoopt u vastgoed waarvoor geen goedkeuring is vereist tegen een waarde die lager is dan de getaxeerde waarde? Dat moet u dit verantwoorden in uw jaarverslag. Verkoopt u vastgoed aan een andere corporatie tegen een lagere overnamesom dan vastgesteld in artikel 12b van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv)? Ook dat moet u verantwoorden in uw jaarverslag.