Bouwen en verwerven maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed

Naast het bouwen, verwerven en beheren van woningen kunnen woningcorporaties ook activiteiten oppakken op het gebied van maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed (MOG en BOG). Voor het bouwen en verwerven van MOG en BOG om dit te verhuren staan er specifieke bepalingen in de Woningwet en onderliggende regelgeving. In bepaalde gevallen is goedkeuring vereist van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

De wetgeving begrenst welke activiteiten gerekend worden tot activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting en dus zijn toegestaan. Uitgangspunt bij zowel bedrijfsmatig- als maatschappelijk vastgoed blijft dat investeringen hierin alleen mogen plaatsvinden in de gebieden waar de woningcorporatie al bezit heeft. En dat het vastgoed een functie moet hebben die gericht is op de wijk, buurt of buurtschap (of dorp of kern).

Maatschappelijk onroerend goed

Meer informatie over maatschappelijk vastgoed vindt u op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Bedrijfsmatig vastgoed

Specifiek voor bedrijfsmatig vastgoed heeft de Aw beleidsregels opgesteld. Hierin vindt u terug welke kaders de Aw hanteert met betrekking tot bedrijfsmatig vastgoed.

Geen goedkeuring vereist

Wil een woningcorporatie maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed verwerven om dit object te verbouwen naar een activiteit op het gebied van de volkshuisvesting? Voorheen was hiervoor een goedkeuring nodig. Deze is vervallen. Voorwaarde is hier wel dat u het project binnen 5 jaar na verwerving moet realiseren en het object op het moment van verwerving niet verhuurd is.

In 2 situaties moet u nog wel goedkeuring vragen aan de Aw. Die situaties vindt u op deze pagina.

Goedkeuring maatschappelijk- bedrijfsmatig- en overig werkdomeinvreemd vastgoed

Wanneer is goedkeuring vereist?

Wil een woningcorporatie een object kopen dat geen verband heeft met het gebied van de volkshuisvesting? Om dit te slopen of verbouwen naar een activiteit die wel op het gebied van de volkshuisvesting is, maar op het moment van verwerven (deels) is verhuurd? Dan kunt u de Aw vragen om te bepalen dat deze verhuring tot het gebied van de volkshuisvesting behoort.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?
Onderbouwing aanvraag
Btiv, artikel 49a lid 2
 • Gaat inhoudelijk in op de huidige situatie, zoals de gegevens van huurders en het huurcontract.
Projectplan inclusief kostenraming
Btiv, artikel 49a lid 2
 • Geeft inzicht in planning, kosten en risico’s.
Zienswijze gemeente met betrekking tot het plan
Btiv, artikel 49a lid2  
 • Moet in beginsel positief zijn.

Goedkeuring maatschappelijk vastgoed

Wanneer is goedkeuring vereist?

Het maatschappelijk vastgoed dat een woningcorporatie bouwt of verwerft moet voldoen aan het Btiv, artikel 49 lid 1. Andere soorten maatschappelijk vastgoed mag u niet bouwen of verwerven. Hierbij is er een uitzondering.

Een woningcorporatie kan de Aw vragen om te bepalen dat het bouwen of verwerven van vastgoed met een maatschappelijke bestemming die niet in bijlage 2 staat, toch tot het gebied van de volkshuisvesting hoort. Dit kan als het object naar het oordeel van de Aw, nauw verwant is aan een categorie zoals staat in bijlage 2 van het Btiv. Dit mag dan alleen een DAEB activiteit zijn.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?
Onderbouwing aanvraag
Btiv artikel 49, lid 2
 • Gaat inhoudelijk in op het type maatschappelijk vastgoed.
 • Geeft weer waarom en waaraan dit type nauw verwant is.
Projectplan inclusief kostenraming
Btiv artikel 49, lid 2
 • Geeft inzicht in planning, kosten en risico’s.
Zienswijze gemeente met betrekking tot het plan
Btiv artikel 49, lid 2
 • Moet positief zijn.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.