Spoorvoertuigen

Spoorwegondernemingen en voertuighouders moeten een veilige treindienst aanbieden en zijn daarom gehouden aan verplichtingen in wet- en regelgeving. ILT houdt toezicht op de spoorvoertuigen die in gebruik zijn in Nederland. Dit gebeurt door middel van het afgeven van vergunningen en certificaten, en via registraties, audits en inspecties. 

De tabel hieronder bevat een aantal fasen uit de levenscyclus van een spoorvoertuig. Afhankelijk van de situatie ziet u waar u relevante informatie en aanvraagformulieren kunt vinden.

Levenscyclus van spoorvoertuigen

Levenscyclus van spoorvoertuigen Omschrijving Relevante webpagina's
1. Reservering van ERATV type ID Reservering ERATV type ID om te gebruiken in de documentatie van het project. Registratie voertuigtypen (ERATV)
2. Ontwikkelen en bouwen Inventarisatie bouweisen en specificaties; prototype bouwen en testen met voertuigen; vaststellen of een ontheffing van de specificaties (TSI of RIS) nodig is.

Ontheffing technische specificaties (TSI en RIS)

3. Testen met een nieuw spoorvoertuig Testrit met nieuwe of gewijzigde spoorvoertuigen.

Tijdelijke vergunning voor testen en ontheffing voertuigvergunning

4. Organisation code aanvragen Alle betrokken partijen, die in het voertuigregister zullen worden vermelden, moeten eenmalig een organisation code aanvragen. Aanvrager van voertuignummer-reservering, Opsteller van EG keuringsverklaring(en), eigenaar, houder, ECM.  Voertuigregistratie (EVR)
5. Voertuignummer reserveren Een Europees voertuignummer reserveren om te gebruiken in de documentatie van de vergunningsaanvraag en alvast te kunnen aanbrengen op het voertuig. Voertuigregistratie (EVR)
6. Typegoedkeurings- verzoeken en voertuig op de markt brengen Verklaringen van fabrikanten; aanvragen voor voertuignummers reserveringen in het EVR; aanvragen van voertuigvergunningen, typegoedkeuringen.

Typegoedkeuringen en voertuigvergunnin (APOM)

7. Type opnemen in ERATV    Registratie van typehouders in ERATV. Registratie voertuigtypen (ERATV)
8. Aanvragen voertuighouderkenmerk (VKM) Een voertuighouderkenmerk op een spoorvoertuig laat zien wei de houder is. Dit kenmerk is uniek en bestaat uit 2 tot 5 tekens en moet eenmalig worden aangevraagd. Voertuigregistratie (EVR)
9. Onderhoudssysteem certificeren (ECM certificaat) en uitbesteden van onderhoudsfuncties  De Entity in charge of maintenance (ECM) is verantwoordelijk voor de veiligheid van de voertuigen waarvan zij het onderhoud verricht. Houder, ECM en gebruiker(s) van de spoorvoertuigen regelen samen het onderhoud en de reparaties.  ECM verantwoordelijk voor onderhoud
10. Onderhouds-verantwoordelijke aanstellen  De houder wijst een onderhouds-verantwoordelijke aan. Voor deze taak moet aan de ECM verordening 2019/779 worden voldaan. Een afwijking van de verordening wordt in sommige gevallen toegestaan als aangetoond wordt dat aan Bijlage III van de veiligheidsrichtlijn 2016/798/EU is voldaan.

ECM verantwoordelijk voor onderhoud

Veiligheidscertificaat

Veiligheidsvergunning

Voertuigregistratie (EVR)

11. Indienen van nieuwe voertuigregistratie Het spoorvoertuig wordt definitief in het Europees Voertuig Register (EVR) opgenomen. Voertuigregistratie (EVR)
12.  Indienststellingsrit, Exploitatie en bijzondere situaties voor inzet van spoorvoertuigen

Indienststellingsrit van een voertuig, Exploitatie van treinen en bijzondere situaties voor inzet van spoorvoertuigen waarvoor een ontheffing voertuigvergunning aangevraagd kan worden.

Tijdelijke vergunning voor testen en ontheffing voertuigvergunning

Treinsamenstelling en routecheck

13.  Onderhoud, verbetering en vernieuwing en de vergunningsplicht De ECM zorgt ervoor dat de voertuigen in veilige staat zijn en blijven; verbetering of vernieuwing van een voertuig en notificatie van wijzigingen aan een spoorvoertuig.

Wijzigingen aan een voertuigtype of spoorvoertuig beheren

14. Wijzigen inzet spoorvoertuigen en treinen

Uitbreiding van gebruiksgebied, nieuwe route, wijziging intensiteit van de treinritten.

Treinsamenstelling en routecheck

Typegoedkeuringen en voertuigvergunningen (APOM)

15. Wijziging voertuigregistratie Wijziging eigenaar, houder of ECM, wijziging land van inschrijving. Voertuigregistratie (EVR)
16. Terzijdestelling of uit dienst halen van een spoorvoertuig (schorsen of uitschrijven)  Spoorvoertuig gebruiken buiten Nederland, gebruik op bijzonder spoor of lokaal spoor of sloop. Voertuigregistratie (EVR)