ECM verantwoordelijk voor onderhoud

Ieder spoorvoertuig krijgt een met het onderhoud belaste entity in charge of maintenance (ECM) toegewezen. Dit gebeurt tijdens de registratie in het Nationaal Voertuig Register (NVR). De ECM zorgt ervoor dat de voertuigen in veilige staat zijn en blijven.

In een onderhoudssysteem beschrijft de ECM hoe de onderhoudsactiviteiten eruitzien, en hoe het toeziet op uitvoering door een andere partij. De ECM besteedt onderhoudstaken uit aan onderhoudsbedrijven of voert zelf het onderhoud uit. In beide gevallen blijft de ECM verantwoordelijk voor de onderhoudsactiviteiten.

Onderhoudssysteem voor spoorvoertuigen

Om voertuigen in een veilige staat te brengen en te houden, zet de ECM een onderhoudssysteem voor die voertuigen op. In het onderhoudssysteem staan:

  • Onderhoudsvoorschriften van ieder voertuig volgens de Technical Specifications for Interoperability (TSI).
  • De uitvoering van risicobeheersings- en beoordelingsmethoden.
  • Toezicht op aannemers, die volgens contract risico's beheersen en onderhoud monitoren.
  • Waarborgen dat onderhoudswerk ingekeken kan worden.

Wettelijk kader voor ECM

Alle ECM's moeten uiterlijk 16 juni 2022 aan de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 voldoen. Gecertificeerde ECM's en andere entiteiten die gecertificeerd zijn voor 1 of meer onderhoudsfuncties, staan geregistreerd in de European Railway Agency Database of Interoperability and Safety (ERADIS). De voorwaarden voor de toets door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) staan in Bijlage II van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779.

De checklist met de eisen in de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 is 1 van deze documenten. U vraagt deze van tevoren aan via een e-mail naar aanvraag@ilent.nl. In de onderwerpregel moet staan 'Aanvraag checklist Met onderhoud belaste entiteit en/of onderhoudserkenning'. U kunt ook bellen met telefoonnummer 088 489 00 00.

Jaarverslag door ECM

Iedere ECM moet jaarlijks een verslag indienen bij de organisatie, die het ECM-certificaat heeft afgegeven. Als de ILT dat voor u heeft gedaan, dan kunt u het jaarverslag sturen naar ecmjaarverslag@ilent.nl. De eisen voor het jaarverslag staan in bijlage V van de Europese verordening 2019/779. Ook een partij met een ECM-certificaat aan wie de onderhoudsfunctie is uitbesteed, is verplicht om een jaarverslag aan te leveren bij de organisatie, die het ECM-certificaat heeft afgegeven.

Bent u naast ECM ook spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder? Dan kunt u  het ECM-jaarverslag opnemen in uw spoorwegveiligheidsverslag. Maak er bijvoorbeeld een aparte bijlage van, die u volgens de eisen van het ECM-jaarverslag uitschrijft.
 

Verplicht en vrijwillig ECM-certificaat

Een ECM-certificering is verplicht voor elke entiteit belast met onderhoud van ieder type spoorvoertuig dat rijdt op het hoofdspoor. Deze verplichting geldt niet voor spoorwegondernemingen of infrastructuurbeheerders die alleen voertuigen (met uitzondering van goederenwagens) voor eigen gebruik onderhouden en waarvan de conformiteit van de ECM verordening tijdens de verlening van een veiligheidscertificaat of veiligheidsvergunning bekeken is.

Heeft u de onderhoudsfuncties uitbesteed? Dan is een ECM-certificering niet verplicht. Maar met ECM-certificering kunt u wel aantonen dat de uitvoering van de onderhoudsfunctie voldoet aan de eisen in Bijlage II van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779.