Scheiding DAEB en niet-DAEB

Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaken. Dit zijn de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang (DAEB): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Om marktverstoring te voorkomen moeten woningcorporaties hun commerciële (niet-DAEB) activiteiten scheiden van hun sociale (DAEB) werkzaamheden. Dit is zo sinds de Herzieningswet in werking is getreden.

Verschillende soorten scheidingen

De toegelaten instelling (woningcorporatie) kan kiezen voor een administratieve, hybride óf juridische scheiding, of voor verlicht regime. Deze scheiding zorgt ervoor dat staatssteun alleen voor sociale (DAEB) activiteiten kan worden gebruikt. En niet voor commerciële (niet-DAEB) activiteiten.

De scheiding maakt het ook mogelijk te bepalen of er niet te veel staatsteun is verstrekt: overcompensatie. Het biedt een betere basis om in geval van niet passend toewijzen  deze staatssteun terug te vorderen. Daarnaast zorgt de scheiding ervoor dat commerciële risico’s van (niet-DAEB) activiteiten niet vermengen met de sociale (DAEB) activiteiten.

Scheiden DAEB en niet-DAEB

In 2017 hebben alle corporaties hun sociale (DAEB) activiteiten gescheiden van hun commerciële (niet-DAEB) activiteiten. Voor een wijziging in het scheidingsregime is vóóraf goedkeuring nodig van de Aw.

Wijziging aflossing rente op interne lening

Bij de voorstellen die corporaties doen in het kader van de administratieve of de hybride scheiding, zijn de condities van de interne lening aan de niet-DAEB-tak een belangrijk onderdeel. Beleidsaanpassingen en gewijzigde marktomstandigheden kunnen aanleiding zijn om de rente op de interne lening aan te passen. Dit voornemen legt u voor aan de Aw.

Vragen over scheiding DAEB en niet-DAEB?

Lees de veelgestelde vragen over de implementatie scheiding DAEB/niet-DAEB.

Relevante wet- en regelgeving toezicht scheiding

De Aw houdt toezicht op de uitvoering van de administratieve scheiding, de scheiding van activa en passiva en het voorkomen van mogelijke kruissubsidiëring en weglek van vermogen. Een inventarisatie van wat in de (toelichtingen bij) wet- en regelgeving en het Beoordelingskader scheiding DAEB en niet-DAEB staat over het toezicht na de scheiding, vindt u in dit overzicht.