Wijzigen aflossing en wijzigen rente op de interne lening

Het door de corporaties voorgestelde aflossingstempo heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) vastgelegd in het besluit definitief scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB.  Wilt u wijzigingen aanbrengen in het aflossingstempo van de interne lening ten opzichte van dat besluit of wilt u de rente op de interne lening aanpassen? Dan moet u dit voornemen voorleggen aan de Aw.

Bij de voorstellen die corporaties hebben gedaan in het kader van de administratieve of de hybride scheiding waren de eigenschappen van de interne lening aan de niet-DAEB-tak binnen de toegelaten instelling belangrijk. Denk hierbij aan de omvang, het aflossingsschema en het renteniveau.

Voor de duur en het aflossingsschema geldt de geborgde leningenportefeuille op 1 januari 2017 als een belangrijk ijkpunt. Maximaal zijn de looptijd en periodieke aflossing gelijk aan die van de geborgde portefeuille per deze datum.

Wanneer is goedkeuring of een beoordeling vereist?

Beleidsaanpassingen en gewijzigde marktomstandigheden kunnen aanleiding zijn om de investeringsvoornemens in de niet-DAEB portefeuille aan te passen. De financieringsbehoefte kan als gevolg van deze voornemens veranderen. U wilt of moet dan de aflossing op de interne lening vertragen ten opzichte van het definitieve scheidingsbesluit.

Goedkeuring vereist

  • Wanneer u minder snel wilt aflossen dan op uw geborgde leningen.

Beoordeling vereist

  • Wanneer u sneller wilt aflossen dan op uw geborgde leningen.
  • Wanneer u de rente op de interne lening wilt wijzigen.

Geen goedkeuring of beoordeling vereist

  • Wanneer u het moment van aflossen wilt verschuiven binnen een 5-jaarsperiode, gerekend vanaf het besluit door de Aw op het scheidingsvoorstel. Deze wijziging valt binnen de vrije ruimte van een corporatie.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.