Wijzigen aflossing en wijzigen rente op de interne lening

Wilt u minder aflossen op de interne lening binnen de eerste of de tweede 5-jaarsperiode ten opzichte van het scheidingsvoorstel of de rente op de interne lening aanpassen? Dan moet u dit voornemen voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). 

Bij de voorstellen die corporaties moesten doen in het kader van de administratieve of de hybride scheiding waren de eigenschappen van de interne lening aan de niet-DAEB-tak binnen de Toegelaten Instelling belangrijk. Denk hierbij aan de omvang, het aflossingsschema en het renteniveau. Voor de duur en het aflossingsschema geldt de geborgde leningenportefeuille op 1 januari 2017 als een belangrijk ijkpunt.

Maximaal moet het voorstel van de corporaties qua looptijd, aflossing en het renteniveau gelijk zijn aan de eigenschappen van de geborgde portefeuille. Het door de corporaties voorgestelde aflossingstempo heeft de Aw vastgelegd in het besluit definitief scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB.

Wanneer is goedkeuring of een beoordeling vereist?

Beleidsaanpassingen en gewijzigde marktomstandigheden kunnen aanleiding zijn om de investeringsvoornemens in de niet-DAEB portefeuille aan te passen. De financieringsbehoefte kan als gevolg van deze voornemens veranderen. U wilt of moet dan de aflossing op de interne lening vertragen ten opzichte van het definitieve scheidingsbesluit.

Goedkeuring vereist

  • Wanneer u binnen de 5-jaarsperiode minder wilt aflossen dan geborgde leningen.

Beoordeling vereist

  • Wanneer u een interne lening even snel of sneller wilt aflossen dan geborgde leningen.
  • Wanneer u de rente op interne lening wilt wijzigen.

Geen goedkeuring of beoordeling vereist

  • Wanneer u het moment van aflossen wil verschuiven, binnen de 5-jaarsperiode. Deze wijziging valt binnen de vrije ruimte van een corporatie.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.