Overgang DAEB naar niet-DAEB

Woningcorporaties zijn sinds 2018 wettelijk verplicht om hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) administratief  gescheiden of juridisch gesplitst te hebben van hun niet-DAEB activiteiten. In 2017 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedkeuring gegeven aan de scheidingsregimes van alle woningcorporaties.

Na de scheiding kunt u woningen van DAEB naar niet-DAEB overbrengen  en andersom.

U moet daarbij op de volgende punten letten:

 • Overdracht van woningen tussen DAEB en niet-DAEB na het moment van scheiding of splitsing moet u als reguliere verkoop- of aankooptransacties verwerken. Overgang van woningen van niet-DAEB naar DAEB kunnen samen gaan met een ‘dividenduitkering’ van niet-DAEB aan DAEB. Omgekeerd is dat niet toegestaan.
 • Overgang van een geliberaliseerd verhuurde niet-DAEB woning naar DAEB is niet mogelijk.
 • Voorgaande 2 punten hebben geen betrekking op maatschappelijk onroerend goed (MOG). De status MOG is verbonden aan het huurcontract. Bij beëindiging van het huurcontract vervalt de status MOG en bepaalt een nieuw huurcontract de nieuwe status.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Goedkeuring vereist

Goedkeuring van de Aw is vereist bij overgang van een woning in verhuurde staat van DAEB naar niet-DAEB.

Geen goedkeuring vereist

U hoeft geen goedkeuring aan te vragen bij de Aw bij:

 • Overgang van een leegstaande woning DAEB naar niet-DAEB.
 • Overgang van een leegstaande of verhuurde woning van niet-DAEB naar DAEB, als het een gereguleerd contract is.

Aanvraag goedkeuring woning in verhuurde staat DAEB naar niet-DAEB

Gaat de woning in verhuurde staat over van DAEB naar niet-DAEB? Dan moet u goedkeuring vragen aan de Aw. Hierbij kunnen 2 verschillende situaties spelen:

 1. Corporaties die in prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisaties afspraken hebben gemaakt over de omvang van de DAEB-voorraad en de verkoop van woningen.
 2. Corporaties die de omvang van de DAEB-voorraad en verkoop van woningen  niet in prestatieafspraken hebben vastgelegd.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Download het aanvraagformulier. Vul dit volledig in en onderteken het formulier.
 2. Stuur het formulier en de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 3. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 4. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. Wij verlengt de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken op totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 5. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
 6. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een  beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.