Bedrijfsvoering en financiën

Financieel gezonde woningcorporaties kunnen optimaal bijdragen aan de volkshuisvesting. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt daarom toezicht op het financieel beheer en beleid van woningcorporaties. Zij kijkt naar consequenties van dit beleid en de gevolgen hiervan op de financiële continuïteit. Werken corporaties doelmatig en efficiënt en is het omvalrisico zo laag mogelijk?

Scheiding DAEB en niet-DAEB

Woningcorporaties moeten hun commerciële (niet-DAEB) activiteiten scheiden van hun sociale (DAEB) werkzaamheden. Dit is in 2017 uitgevoerd.

Reglement financieel beleid en beheer

Woningcorporaties zijn verplicht om een reglement financieel beleid en beheer op te stellen. Het reglement helpt woningcorporaties om financieel gezond te blijven. Wilt u uw reglement wijzigen? Hiervoor vraagt u toestemming aan de Aw

Derivaten en beleggingen

De Aw ziet er op toe dat woningcorporaties de wet- en regelgeving rondom derivaten en beleggingen naleven. Vanaf 1 juli 2017 hebben corporaties (meer) mogelijkheden om hun derivaten te herstructureren. 

Woningcorporaties mogen aandelen in dochtermaatschappijen verkopen. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële continuïteit en de volkshuisvestelijke taken van de woningcorporatie. Daarom zijn er voorwaarden gesteld aan verkopen van aandelen in dochtermaatschappijen.

Accountantsprotocol

De Aw actualiseert en publiceert het accountantsprotocol woningcorporaties jaarlijks. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. En zij geeft aan op welke onderdelen controlewerkzaamheden moeten plaatsvinden.