Verkoop aandelen of onderneming

Woningcorporaties mogen aandelen in dochtermaatschappijen verkopen. Verkoop kan gevolgen hebben voor de financiële continuïteit en de volkshuisvestelijke taken van de woningcorporatie. Daarom stelt de wetgever voorwaarden aan deze verkopen en moet de woningcorporatie vóóraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Wanneer is goedkeuring vereist?

Geen goedkeuring vereist

Voor de verkoop van de aandelen van een kleindochter is geen goedkeuring vereist.

Goedkeuring vereist

In alle andere gevallen is voor verkoop van aandelen vooraf goedkeuring vereist. De goedkeuringsplicht geldt dus voor dochterondernemingen.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Aanvraag

Btiv, artikel 28 lid 1 sub a
 • Bevat naam, adres en L-nummer van de aanvrager en gegevens van de rechtspersoon, waarvan de aanvrager aandelen wil verkopen.
 • Legt uit waarom de financiële continuïteit van de woningcorporatie ook na de verkoop gewaarborgd is.

Opgave intrinsieke waarde aandelen

Btiv, artikel 28 lid 1 sub b
 • Bevat een onderbouwing van de bepaling van de intrinsieke waarde van de aandelen en de gehanteerde uitgangspunten.
 • Moet gebaseerd zijn op de marktwaarde van de activa en de schulden.
 • Is de waardering in de jaarcijfers van de rechtspersoon anders is dan de marktwaarde? Dan moet de opgave een onderbouwing bevatten die uitlegt wat de intrinsieke waarde op basis van marktwaarde is.

Opgave verkoopprijs aandelen

Btiv, artikel 28 lid 1 sub b

Btiv, artikel 28 lid 2
 • Bevat een toelichting hoe deze prijs tot stand is gekomen.
 • Waren er meerdere bieders? Dan moet de opgave een toelichting op de gemaakte keuze bevatten en de prijzen die de verschillende bieders boden.
 • De verkoopprijs moet minimaal de intrinsieke waarde van de aandelen zijn. Tenzij aannemelijk is gemaakt dat de intrinsieke waarde geen juist beeld geeft van de waarde bij verkoop.
Overzicht van de voorwaarden van verbinding of deelneming
 • Bevat de voorwaarden die zijn gesteld of overeengekomen bij het aangaan van de verbinding of deelneming met de rechtspersoon.

Opgave financiële relatie van de onderneming met derden,  zo nodig inclusief toelichting op zeggenschap/stemrecht

Btiv, artikel 28 lid 1 sub c
 • Bevat een overzicht van de financiële relatie tussen eventuele derde partijen met de rechtspersoon. Zoals leningen, kapitaalstortingen, garanties en zekerheden.
 • Heeft de corporatie een lening of garantie aan de dochtermaatschappij verstrekt, of is de corporatie voor haar schulden aansprakelijk? Dan moet uit de opgave blijken dat de vervreemding van aandelen er niet toe leidt dat de corporatie minder dan de helft van de stemrechten overhoudt in de algemene vergadering van de dochtermaatschappij.

Notitie over de zeggenschap in de onderneming

Btiv, artikel 28 lid 1 sub a
 • Geeft inzicht in de zeggenschap in de rechtspersoon.

Laatste jaarrekening van de onderneming

Btiv, artikel 28 lid 1 sub a

 • Geen aanvullende eisen.

VOG van de koper

Btiv, artikel 28 lid 1 sub d
 • De VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) moet positief zijn en mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Als de koper een natuurlijk persoon is, moet VOG de functieaspecten 12, 41 en 43 betreffen.
 • Is de koper een rechtspersoon? Dan is een VOG van een rechtspersoon vereist.
 • De Aw kan een BIBOB-integriteitsonderzoek (Bijzonder IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) doen naar de koper.
Instemming overige aandeelhouders
 • Als dit van toepassing is.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling om te zien of de aanvraag voldoet aan alle wettelijke eisen af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunt u als belanghebbende bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt daarna uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.