Procedure EVOA kennisgeving

U heeft aan de hand van de Regelhulp Afvaltransport bepaald dat u een kennisgeving nodig heeft voor het vervoeren van afvalstoffen. Op deze pagina leest u meer over procedure rond de EVOA kennisgeving: waar vraagt u de kennisgeving aan, wie beoordeelt het document en wanneer krijgt u toestemming voor transport. 

Wilt u afvalstoffen overbrengen naar een ander land? Dan bent u volgens artikel 2 lid 15 van de EVOA ‘kennisgever'. Als kennisgever bepaalt u eerst welke procedure voor uw afvaltransport geldt (zie Bepalen procedure afvaltransport). Ook verstrekt u informatie over het afvaltransport aan de bevoegde autoriteiten (kennisgevingsplicht). De kennisgever is een van deze personen of instanties (in de aangegeven volgorde):

 1. 1e producent
 2. vergunde nieuwe producent
 3. bevoegde inzamelaar
 4. geregistreerd handelaar
 5. geregistreerd makelaar
 6. houder (alleen wanneer 1 t/m 5 onbekend zijn of niet als kennisgever kunnen optreden).

De kennisgeving

Kennisgevingsdocument

Het EVOA kennisgevingsdocument is een officieel document met een uniek nummer (kennisgevingsnummer). Op basis van het kennisgevingsdocument en de informatie die daarbij hoort, beoordelen de autoriteiten van het ontvangende land of ze toestemming geven voor de transporten.

Aanvragen EVOA-kennisgeving in het land waar het afvaltransport start

U vraagt een EVOA-kennisgeving aan bij de autoriteit van het land waar het afvaltransport start.

 • Is het startpunt Nederland? Dan vraagt u een kennisgeving aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 • Is het startpunt een ander land, bijvoorbeeld België? Dan vraagt u de kennisgeving aan bij de Belgische autoriteit.

Adressen bevoegde autoriteiten buitenland

Bij de uitvoering van de EVOA zijn veel partijen betrokken. Bent u op zoek naar de bevoegde autoriteiten in het buitenland? Ga dan naar een van de volgende websites:

Taal van de aanvraag kennisgeving EVOA

Elke betrokken bevoegde autoriteit mag zelf bepalen in welke taal u de aanvraag voor een kennisgeving en bijbehorende informatie of documentatie aanlevert. Nederland accepteert de talen Nederlands, Engels en Duits.

Bekijk in het overzicht van de Europese Unie welke talen andere lidstaten accepteren.

Verplichte bijlagen

U moet altijd de volgende bijlagen meesturen bij de aanvraag voor een kennisgeving:

 • Financiële zekerheid

  Voor de ILT een kennisgeving kan afgeven, moet financiële zekerheid bieden. Dit kan in de vorm van een bankgarantie of deposito, of door een borgsom te storten op de bankrekening van de ILT.
  Lees meer over de voorwaarden voor financiële zekerheid bij afvaltransport. U vindt daar ook voorbeelden van een bankgarantie. U kunt de hoogte van het bedrag voor de bankgarantie of deposito bepalen met de Borgtool.
 • Contract tussen kennisgever en ontvanger

  U moet als kennisgever een contract met de ontvangende partij aanleveren. De ILT heeft modelcontracten die u hiervoor kunt gebruiken. Meer over het contract leest u in bijlage 2 van de Handreiking indienen kennisgeving EVOA. Modelcontracten vindt u op Voorbeelden van verplichte bijlagen bij kennisgeving.
 • Informatie over afvalstof, route en transporteurs

  Meer over de bijlagen over herkomst en samenstelling van de afvalstof, verwerking, route en transporteurs staat in bijlagen 3, 4 en 5 van de Handreiking indienen kennisgeving EVOA.
  In bepaalde situaties moet u aanvullende bijlagen opsturen, bijvoorbeeld een machtiging, lijst van vervoerders of een VGI-bewijs. In deel I van de handreiking staat bij de overeenkomende vakken welke informatie nodig kan zijn.

Beoordeling, controle en toestemming betrokken autoriteiten

De betrokken autoriteiten beoordelen de aanvraag die u heeft ingediend (in Nederland de ILT). Wanneer dat nodig is, stellen de autoriteiten nog aanvullende vragen. Het proces van aanvraag tot besluit kan 3 tot 4 maanden duren.

Controle betrokken autoriteiten

Het land van verzending informeert alle andere betrokken landen in vak 15 van het kennisgevingsdocument (land van verzending, doorvoer en ontvangst). Alle betrokken autoriteiten controleren of uw kennisgeving EVOA voldoet aan de wet- en regelgeving. Alleen het land van ontvangst stuurt een ontvangstbevestiging. Dat gebeurt zodra de kennisgeving  als volledig wordt bestempeld.

Toestemming na definitieve besluiten 

De autoriteit van het land van verzending (in Nederland de ILT) geeft binnen 30 dagen na de ontvangstbevestiging een besluit af. Heeft de afvalverwerkende partij een VGI-status, dan geldt een termijn van 7 werkdagen. 

U mag het afval pas transporteren als alle betrokken autoriteiten een positief besluit hebben afgegeven. Een doorvoerland kan ervoor kiezen niet actief een positief besluit af te geven maar stilzwijgend toe te stemmen. Pas als u toestemming van alle betrokkenen autoriteiten heeft ontvangen, kunt u starten met het transport van afval over de grens. 

Kijk in de Handreiking transportmeldingen EVOA hoe u afvaltransporten aanmeldt.