Aanvraag afvalstoffenbelasting buitenland

De afvalstoffenbelasting buitenland is een belasting voor afvalstoffen die in Nederland vrijkomen en buiten Nederland worden gestort of verbrand. Bedrijven die deze afvalstoffen met een EVOA kennisgeving hebben overgebracht, moeten zelf aangifte doen bij de Belastingdienst. U dient daarvoor eerst een aanvraag in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Wanneer aanvraag indienen voor de afvalstoffenbelasting buitenland

Heeft u afvalstoffen naar het buitenland getransporteerd en heeft u daarvoor een vergunning (EVOA kennisgeving)? Dan moet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aanvraag indienen voor de afvalstoffenbelasting buitenland. Houd rekening met het volgende:

 • De aanvraag moet voor elke afgegeven EVOA kennisgeving apart worden ingediend. Ook als het afval volledig is hergebruikt of nuttig is toegepast.
 • De belastingwetgeving ziet alle vormen van verbranden als verwijdering. Een R1-handeling wordt dus niet gezien als nuttige toepassing.
 • U dient altijd het aanvraagformulier in bij de ILT, ook voor de vrijgestelde afvalstromen en verwerkingen. Dus ook als u verwacht geen belasting te hoeven betalen. In het formulier vult u de afvalstromen en verwerkingen in die op uw aanvraag van toepassing zijn. 

De ILT stuurt na uw aanvraag een besluit (‘beschikking AbB’) met daarin de belaste tonnages. Deze beschikking heeft u nodig voor de aangifte bij de Belastingdienst. U betaalt de afvalstoffenbelasting buitenland na het laatste transport.

Wanneer geen aanvraag nodig voor de afvalstoffenbelasting buitenland

Is het afval niet getransporteerd op een afgegeven EVOA kennisgeving, dan hoeft u geen aanvraag in te dienen.

Belaste en vrijgestelde afvalstromen

Belaste afvalstromen

De volgende afvalstromen en verwerkingen zijn belast:

 • Afvalstoffen en verbrandingsresiduen die zijn gestort buiten Nederland.
 • Gemengde afvalstoffen (huishoudelijke afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen of gemengd sorteerresidu) die zijn verbrand buiten Nederland.
 • Afvalstoffen anders dan gemengde afvalstoffen die zijn verbrand in een installatie waar gemengde afvalstoffen worden verbrand.

Vrijgestelde afvalstromen

De volgende afvalstromen en verwerkingen zijn vrijgesteld, ook als deze volgens de punten hierboven wel belast zouden zijn:

 • Biomassa die is verbrand in een installatie waar uitsluitend zuivere biomassa of naar haar aard zuivere biomassa is verbrand. Verbrandingsresidu dat hierbij is ontstaan en is gestort is wel belast.
 • Zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties dat is verbrand. Verbrandingsresidu dat hierbij is ontstaan en is gestort, is wel belast. Zuiveringsslib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties (industrieel afvalwater) is niet uitgezonderd.
 • Asbesthoudende dakbedekkingsproducten.
 • Baggerspecie die is verbrand of gestort.
 • Afvalstoffen anders dan gemengde afvalstoffen die zijn verbrand in een installatie waar niet of nauwelijks gemengde afvalstoffen worden verbrand. Verbrandingsresidu dat hier is ontstaan en is gestort is wel belast.
 • Afvalstoffen die in Nederland worden verbrand of gestort.
 • Afvalstoffen die buiten Nederland zijn ontstaan, al eerder op een EVOA kennisgeving overgebracht zijn naar Nederland en niet zijn vermengd met afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan.

Aanvraag afvalstoffenbelasting indienen bij de ILT